35291 - UNIVERSITY OF PITTSBURGH CANCER INSTITUTE A...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
U NIVERSITY OF P ITTSBURGH C ANCER I NSTITUTE A National Cancer Institute (NCI)-designated Comprehensive Cancer Center Başlıca Akademik Kanser Merkezlerinde Kanserden Korunmayı Önceliklendirmenin Önemi Dr. Ronald B. Herberman, Pittsburg Üniversitesi Kanser Enstitüsü http://www.upmccancercenters.com Mart 2009
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bir Çok Akademik Kanser Merkezindeki Güncel Araştırma Paradigması Ana konular Yeni kanser tedavileri geliştirme ve bunları geliştirmek Karsinogenezis Erken tanı Kanserden korunma ve risk azaltılması konusuna ilgi çok az
Background image of page 2
Akademik Kanser Merkezlerinde Geleneksel Kanserden Korunma Çalışmaları (1) Sağlıklı yaşam biçimleri konusunda araştırmalar Sağlıksız davranışları azaltma stratejileri Sigaradan korunma; egzersiz; daha iyi beslenme; kalori azaltılması Moleküler karsinogenezis araştırmaları (gen- çevresel etkileşimler) Risk katkısı olan genleri tanımlanması Çevresel risk faktörlerinin tanımlanması
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Akademik Kanser Merkezlerinde Geleneksel Kanserden Korunma Faaliyetleri (2) Genetik risk faktörleri açısından toplum taramaları ve genetik riskli bireylere genetik danışmanlık Kanser erken tanısı için yeni, daha duyarlı ve özel biyomarkerların geliştirilmesi amacıyla araştırmaların gerçekleştirilmesi Belirli kanserlerin erken tanısı için toplum taramaları
Background image of page 4
Korunma, pek çok hastalık üzerinde en büyük etkiyi sağlar. Ondokuzuncu ve 20. yüzyıldaki en önemli halk sağlığı ilerlemesi enfeksiyon hastalıklarının önlenmesidir. Kalp hastalıklarına en önemli etki, riski azaltmak amacıyla statinlerin yaygın olarak kullanılması ile sağlanmıştır. Travmatik yaralanmalarda emniyet kemeri ve kask kullanılmasının anahtar etkisi Korunma ve risk azaltıcı stratejiler, kanser yükünün azaltılmasında da en önemli etkiye sahip görünmektedirler.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kalp hastalıkları başarılı korunma çalışmaları için mükemmel bir örnek oluştururlar. Son 30 yıl içerisinde kalp hastalıkları önemli ölçüde azalmıştır. Bu azalmanın %50’si ilaç ile koruma stratejilerine atfedilebilir. Kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürücü ilaçların kullanımı şeklindeki farmosetik girişim, aterosklerozu önleme amaçlı kullanılmıştır.
Background image of page 6
UPCI ve UPMC Kanser Merkezleri: Hasta bakımını geliştirmek üzere “The Cancer Continuum” entegrasyonu [Source: The Pennsylvania Comprehensive Cancer Control Plan, December, 2003]
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Epidemiyoloji kanserden korunmada dört aşama belirtir Başlangıçta veya Toplumsal Önleme Hastalık riskine katkıda bulunduğu bilinen sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam biçimlerinin önlenmesi Birincil korunma Risk faktörleri ve nedenlerin kontrol altına alınması Kondom kullanılması, şırınganın ortak kullanımı veya HIV, HBV ve HPV için aşıların yaygınlaştırılması İkincil korunma (hastalığın oluşumundan tanıya kadar)
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course SCI 310 taught by Professor Staff during the Fall '10 term at Rutgers.

Page1 / 48

35291 - UNIVERSITY OF PITTSBURGH CANCER INSTITUTE A...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online