10 Bai tap tinh huong ATKTB dinh ky 2010

10 Bai tap tinh huong ATKTB dinh ky 2010 - Bi 1 Bi cnh xy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài 1 B i c nh x y ra ố ả : máy bay còn trên đ ng lăn, ch a c t cánh ườ ư Sau khi khách lên máy bay, phi hành đoàn th c hi n nhi m v chu n b c t cánh. ị ấ Trong khi máy bay đang lăn, sau khi bi u di n ATB xong, m t hành khách lên c n đau ơ tim (tay ôm ng c, m t tái xám, nói khó khăn… cho bi t có ti n s b nh tim) và cho ế ử ệ bi t không th ti p t c hành trình. ế ể ế ụ Th i gian : T i đa 15’ Yêu c u: 1. T bay th c hi n qui trình chuy n bay thông th ng. L u ý th c hi n qui trình ế ườ ư ”arm slide” và “disarm slide” c n th n khi c n quay l i sân đ (n u có) (SEP) ế 2. TV s ti n hành s c u (FA), báo cáo rõ tình hình cho CAPT. TVT xin ý ki n ẽ ế ơ ứ ế CAPT v vi c đ c phát ngôn tìm ki m s tr giúp v y t n u c n thi t (CRM) ề ệ ế ự ợ ế ế ế 3. C Tr ng quy t đ nh quay l i sân đ (CRM)- ơ ưở ế ị thông báo cho TVT, đ c phát ngôn thông báo cho pax (CAPT ho c TVT). 4. Th c hi n duy trì ANHK trong khoang - ki m tra danh sách hành khách xác đ nh s l ng hành lý ký g i - ki m tra cabin sau khi hành khách r i kh i tàu bay (SEC) ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
i 2 B i c nh x y ra ố ả : chuy n bay SGN – HAN, sau khi c t cánh đ c 15 phút ế ượ M t hành khách ng i n c ngoài ườ ướ không bi t nói ti ng Vi t và nói đ c r t ít ế ế ượ ấ ti ng Anh ế , ho ng lo n báo v i TV là khách đã lên nh m chuy n bay ế và ch y lao v phía bu ng lái. Th i gian : T i đa 15’ H ng d n ướ Giáo viên briefing tr c v i h c viên đóng vai hành khách n c ngoài lên nh m ướ ớ ọ ướ chuy n bay là không đ c s d ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh (s d ng TV n c ế ượ ử ụ ế ế ử ụ ướ ngoài ho c phi công n c ngoài n u có), t TV th c hi n chuy n bay này s không ướ ế ế đ c bi t tr c vi c gì đang x y ra ượ ế ướ Yêu c u: 1. Quan sát x lý c a TV, TV nên tìm 1 hành khách có th hi u đ c ngôn ng hành ể ể ượ khách trên đang s d ng và ti ng Anh ho c ti ng Vi t đ giúp TV hi u đ c vi c ử ụ ế ế ệ ể ượ gì đang x y ra (ti p viên ki m tra th lên tàu -SEC) ế ; ho c dùng cách nào đó đ tìm
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course PROJECT MA GM 591 taught by Professor Lisa during the Spring '12 term at Keller Graduate School of Management.

Page1 / 8

10 Bai tap tinh huong ATKTB dinh ky 2010 - Bi 1 Bi cnh xy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online