An ninh PC 2010 _50 câu_ - 1 ÑEÀ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ÑEÀ KIEÅM TRA ANHK Cho phi coâng 1. Moái quan heä giöõa nhaø chöùc traùch vôùi toå laùi trong ANHK? a. Nhaø chöùc traùch quyeát ñònh moïi thöù. b. Toå laùi coù nghóa vuï thoâng baùo tình hình an ninh treân chuyeán bay cho nhaø chöùc traùch. (T) c. Toå laùi coù toaøn quyeàn trong chuyeán bay cuûa hoï. d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 2. Moái quan heä giöõa nhaø khai thaùc maùy bay vôùi toå laùi trong ANHK? a. Nhaø khai thaùc ch¡ ñònh moät toå laùi cho chuyeán bay. (T) b. Moïi quyeát ñònh cuûa toå laùi trong chuyeán bay phuï thuoäc vaøo nhaø khai thaùc. c. Giaûi quyeát vaán ñeà an ninh moät chuyeán bay toaøn quyeàn cuûa cô tröôûng. d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 3. Khi naøo toå laùi phaûi boå sung bieän phaùp an ninh cho chuyeán bay? a. Phuï thuoäc vaøo caûm giaùc cuûa cô tröôûng. b. Khi coù söï kieän lieân quan ñeán an ninh cuûa chuyeán bay. (T) c. Khi coù ñeà nghò cuûa tieáp vieân tröôûng. d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 4. Khi naøo toå laùi phaûi taêng cöôøng bieän phaùp an ninh cho chuyeán bay? a. Khi moät bieän phaùp an ninh cuûa chuyeán bay khoâng ñöôïc thöïc hieän. b. Khi coù moät nguy cô ñe doïa maø toå laùi nhaän thaáy. c. Khi coù moät yeâu caàu cuûa nhaø chöùc traùch hoaëc khai thaùc maùy bay. (T) d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 5. Khi naøo toå laùi phaûi aùp duïng bieän phaùp an ninh khaån nguy cho chuyeán bay? a. Khi coù yeâu caàu cuûa nhaø chöùc traùch hoaëc nhaø khai thaùc maùy bay. b. Khi chuyeán bay ñöôïc ñaùnh giaù laø coù ñe doïa thöïc söï. (T) c. Khi chuyeán bay nhaän bieát coù ñe doïa. d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 6. Khi coù moät haønh khaùch cuûa chuyeán bay khoâng leân maùy bay, toå laùi phaûi laøm gì? a. Yeâu caàu tieáp vieân thöïc hieän ñeám khaùch treân maùy bay. b. Xaùc ñònh haønh lyù cuûa haønh khaùch coøn treân maùy bay khoâng. (T) c. Xaùc ñònh lyù do vaø tieán haønh ñoàng boä haønh khaùch vaø haønh lyù. d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 2 7. Taïi saân bay, khi coù moät haønh khaùch xin xuoáng maùy bay khoâng tieáp tuïc haønh trình, toå laùi phaûi laøm gì? a. Cho xuoáng vaø thöïc hieän ñeám laïi haønh khaùch treân maùy bay. b. Xaùc ñònh haønh lyù cuûa haønh khaùch coøn treân maùy bay khoâng. c. Cho xuoáng vaø tieán haønh kieåm tra laïi maùy bay. (T) d. Caû ba phöông aùn ñeàu ñuùng. 8. Taïi saân bay, khi chuyeán bay nhaän theâm cung öùng, toå laùi phaûi laøm gì?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

An ninh PC 2010 _50 câu_ - 1 ÑEÀ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online