HL AN TOAN BAY 2010 - ON BAY 919 PHNG HUN LUYN CNG HO X HI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN BAY 919 PHÒNG HU N LUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ S : 15 /ĐB-HL V/v: Ch ng trình HL An toàn bay ươ TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2010 Kính g i: Phòng TCCL Các Đ i bay và phi công - Căn c theo công văn s 77/TCTHK-TTHL ngày 03/03/2010 c a Trung tâm Hu n luy n Bay v cung c p ch ng trình hu n luy n An toàn bay ươ đ nh kỳ ph i h p gi a T lái và Ti p viên, ố ợ ế Phòng Hu n luy n xin thông báo đ n Quý phòng, các đ i bay và phi công l ch ế h c, n i dung và tài li u ch ng trình hu n luy n trên. ươ Trung tâm Hu n luy n bay s áp d ng tài li u ngân hàng câu h i k t ngày 01/04/2010 ỏ ể ừ . 1. Th i gian h c : 02 ngày Sáng : 07h30 – 12h00 Chi u : 13h30 – 17h00 2. N i dung ch ng trình :
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online