REC 2011-V - (nh km cng vn s PH LC 01 /TCTHK-TTHL ngy thng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PH L C 01 Ụ Ụ ( Đính kèm công văn s /TCTHK-TTHL ngày tháng năm 2011) CH NG TRÌNH HU N LUY N Đ NH KỲ ƯƠ AN TOÀN KHAI THÁC PH I H P NĂM 2011 TH I GIAN N I DUNG PH NG PHÁP ƯƠ Đ A ĐI M Ngày 1 Sáng 1 GV SEC 1 GV T v ự ệ 0730 – 1200 An ninh hàng không Ôn t p và c p nh t - Tóm t t l i n i dung an ninh đã h c theo các ắ ạ ộ môn liên quan bao g m: SEP; FA; CRM; DGR. - C p nh t các thông tin m i v ANHK. ớ ề - Trách nhi m an ninh Th c hành ph i h p an ninh và t v : N i dung hu n ố ợ ự ệ luy n t p trung vào rèn luy n k năng cá nhân: ệ ậ - Nh n bi t m i nguy hi m ế - Ki m tra, l c soát tàu bay theo ph ng th c ươ chu n - Đ i phó v i can thi p b t h p pháp trên tàu ấ ợ bay Th c hành ph i h p an ninh và t v : N i dung hu n ố ợ ự ệ luy n t p trung vào rèn luy n k năng làm vi c theo nhóm:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course PROJECT MA GM 591 taught by Professor Lisa during the Spring '12 term at Keller Graduate School of Management.

Page1 / 4

REC 2011-V - (nh km cng vn s PH LC 01 /TCTHK-TTHL ngy thng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online