Aziz Nesin - Sizin Memlekette EÅŸek Yokmu

Aziz Nesin - Sizin Memlekette EÅŸek Yokmu -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com e-posta [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Aziz Nesin _ Sizin Memlekette Eşek YokMu SİZİN MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? © Türkiye Yayın Haklan: Doğan Yayın Holding A.Ş. 1. Baskı: Nisan 1995 ISBN 975-325-012-6 Yazan: Aziz NESiN Yöneten: Yalvaç URAL Sorumlu Müdür: Necati GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak İllüstrasyon: Ali Sina ÖZÜSTÜN Düzelti: Tekin ERGUN Dizgi: Zuhal DÜLGER/Hayriye KAYMAZ Basıldığı Yer: Doğan Yayın Holding A.Ş. Doğan Medya Center, Bağcılar 34554-tSTANBUL Tel.: 0.212.505 6111, Fax.: 0.212.505 61 31 AZİZ NESİN AZİZ NESİNİN AZİZ NESİN'DEN SEÇTİKLERİ SÎZİN MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? ÖNSÖZ Milliyet Yayıncılık, yayın ve dağıtım işlerinde yeni bir atılıma girişti....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 83

Aziz Nesin - Sizin Memlekette EÅŸek Yokmu -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online