{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Baki Oz - Ataturk'un Anadolu'ya Gonderilis Olayinin Icyuzu

Baki Oz - Ataturk'un Anadolu'ya Gonderilis Olayinin Icyuzu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ATATÜRK'ÜN ANADOLU'YA GÖNDERĐLĐŞ OLAYININ ĐÇYÜZÜ Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Aralık 2000 BAKĐ ÖZ ATATÜRK'ÜN ANADOLU'YA GÖNDERĐLĐŞ OLAYININ ĐÇYÜZÜ ĐÇĐNDEKĐLER Önsöz 7 BÖLÜM: I 11 ATATÜRK'ÜN ANADOLU'YA GEÇĐŞ OLAYININ ĐÇYÜZÜ VE ĐSTANBUL YÖNETĐMĐNĐN TUTUMU 13 I- M.Kemal'in Đstanbul'daki Çalışmaları 14 1- Hükümette Etkin Görev Alma Đsteği 14 2- Đstanbul'da Darbe Hazırlıkları 23 3- Sessizce Anadolu'ya Geçme ve Gerekli Hazırlığı Yaptıktan Sonra Ortaya Çıkma Tasarısı 24 II- M.Kemal'in Anadolu'ya Gidiş Çalışmaları ve Anadolu'daki Gelişmeler 27 1- M.Kemal Đngilizler'i Lehine Çeviriyor 27 2- M.Kemal Sarayı Lehine Çeviriyor 28 3- Anadolu'daki Gelişmeler 30 a) Pontusçu Eylemler 30 b) Doğu Anadolu'da Ş ° ra Devletlerinin Kurulması 34 c) Enver Paşa ve Bolşevizm Korkusu 36 d) Ulusal Örgütlerin Savaşıma Başlamaları 37 e) Đngiltere'nin Samsun'da Ulusal Gelişmeleri Bastırma Çalışmaları 39 4- M. Kemal'in Durumu Değerlendirip Görev Almak Đçin Çalışmaları 40 5- M.Kemal'in Anadolu'ya Geçiş Görevi ve Đçyüzü 46 III- M.Kemal'in Anadolu'ya Gönderilmesindeki Gerçek 52 1- M.Kemal'i Đstanbul Yönetimi mi Seçerek Gönderdi? 52 2- M.Kemal Đstanbul'dan Uzaklaştırılmak Đçin mi Gönderildi? 53 3- Padişah Vahdeddin, M.Kemal'i Anadolu'ya, Gerçekten Kurtuluş Savaşı Versin Diye mi Gönderdi? 55 4- M.Kemal, Vahdeddin'i Nasıl Değerlendiriyor? 65 5- M.Kemal Anadolu'ya Gönderilirken Devlet Bütçesinden Yüklü Bir Para Ödenmiş miydi? 69 6- Anadolu'ya Gönderilişi Olayında M.Kemal'in Özel Kişiliğinin Payı 74 BÖLÜM: II 75 ATATÜRK'ÜN ANADOLU'YA GEÇĐŞĐNDEN SONRA PADĐŞAH, ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ VE ĐNGĐLĐZLER'ĐN ORTAK TUTUMU 77
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I- Padişah Vahdeddin'in Tutumu 78 ÖNSÖZ Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ya da Anadolu'ya geçiş olayı çok iyi bilindiği sanılmasına karşın, pek de öyle değil. H‰l‰ bu ''çok iyi bilinen'' olay birçok gizlilikleri bağrında taşıyor. Bu niteliğiyle birçok eleştirileri de üzerine çekmiştir. M.Kemal'in Anadolu'ya gönderilişinde şu dört nokta üzerinde durulmaktadır. M.Kemal'i Anadolu'ya; 1) Padişah Vahdeddin gönderdi. 2) Padişah ve Đstanbul Hükümeti gönderdi. 3) Đngilizler'in seçiş ve onayıyla gönderildi. 4) M.Kemal kendi çaba ve becerisiyle Anadolu'ya geçti. Biz araştırmamıza bu savlar (tez, iddia) doğrultusunda baktık. Bu dört noktanın da kendi açılarında doğruluk payları olduğunu gördük. Evet, M.Kemal kendi beceri ve çabasını ortaya koyarak, zamanlamasını çok iyi yaparak, padişah ve Hükümet'in onayını alarak, Đngilizler'in de desteklemesiyle Anadolu'ya geçmiştir. Ne var ki, M.Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesinde bu dört öge ortak davranmasına karşın, taşıdıkları amaç açısından ortak düşünmüyorlardı.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

Baki Oz - Ataturk'un Anadolu'ya Gonderilis Olayinin Icyuzu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online