Beaumarchais - Sevil Berberi

Beaumarchais - Sevil Berberi - DNYA KLASKLER DZS: 67 SEVL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DÜNYA KLAS Đ KLER Đ D Đ Z Đ S Đ : 67 SEV Đ L BERBER Đ Bu kitabın hazırlanmasında, SEV Đ L BERBER Đ 'N Đ N MEB Fransız Klasikleri dizisinde SEV Đ LLA BERBER Đ adıyla yayınlanan birinci baskısı temel alınmı ş ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmı ş tır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. Ekim 1999 BEAUMARCHAIS SEV Đ L BERBER Đ (Le Barbier de Séville) ) Fransızcadan çeviren: Đ LHAN ERTU Ğ 75. yıl co ş kusuyla. .. Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a ş ama, insan varlı ğ ının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın dü ş ünce ö ğ eleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, di ğ er ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha do ğ rusu kendi dü ş üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. Đş te çeviri etkinli ğ ini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmi ş uluslarda dü ş üncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar i ş leyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip a ş acak bir sa ğ lamlık ve yaygınlı ğ ı gösterir. Hangi ulusun kitaplı ğ ı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir dü ş ünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinli ğ ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni ş lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına ş ükran duyuyorum. Onların çabalarıyla be ş yıl içinde, hiç de ğ ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri ş imlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört be ş katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplı ğ ımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece ğ i büyük yararı dü ş ünüp de ş imdiden çeviri etkinli ğ ine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de ğ ildir. 23 Haziran 1941. Milli E ğ itim Bakanı Hasan Âli Yücel SUNU Ş Cumhuriyet'le ba ş layan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülü ğ ünde dilimize çevrilmesinin, ku ş kusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinli ğ i yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplı ğ ı'' kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan ba
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course TURK TURK101 taught by Professor Cananzorlu during the Spring '12 term at Bilkent University.

Page1 / 37

Beaumarchais - Sevil Berberi - DNYA KLASKLER DZS: 67 SEVL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online