Bedri Baykam - Kemik

Bedri Baykam - Kemik - KEMK olgun yetikinlere bir roman...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KEMİK olgun yetişkinlere bir roman Bedri Baykam İlk yayın: Piramid Yayınları, İstanbul 2000 yasaksızyayınlar 2001 New York'un en iyi saklanan efsanesi Erje Ayden 'e Türkiye 'den sevgilerle BEDRİ BAYKAM'IN YAŞAMÖYKÜSÜ 1957 yılında Ankara'da doğdu. Altı yaşında Ankara, Bern ve Cenevre'de ilk eserlerini sergiledi. "Harika Çocuk" olarak tanımlandığı 60'lı yıllarda Avrupa ve Amerika'nın birçok sanat merkezinde sergiler açtı. Sorbonne'da ekonomi, L'Actorat'da da aktörlük tahsili yaptı. Ardından California College of Arts and Crafts'de resim ve sinema eğitimi gördü. 1987 yılına kadar ABD'de yaşayan Baykam, Dünya'nın değişik ülkelerinde 71 kişisel sergi açtı, birçok grup sergisine katıldı, kısa metrajlı film ve videolar çekti, çeşitli filmlerde rol aldı. Değişik yayınlarda köşe yazarlığı yapan Baykam ayrıca "Dönemin Rengi" isimli bir televizyon programını da üç yıl boyunca hazırladı ve sundu. Birçok demokratik kitle örgütünde ve 1995-1998 yılları arasında
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
aktif siyasi görevler üstlendi. 1999 yılında retrospektif sergisi dolayısıyla Stefan R. Svetiev'in, sanatçının yaşamı hakkındaki "This Has Been Done Before" isimli belgesel filmi ve Boyut Yayın Grubu'nun Baykam'in tüm dönemleri hakkındaki "I'm Nothing, But I'm Everything" isimli geniş monografisi yayınlandı. YAYINLANMIŞ KİTAPLARI Sanat üzerine: Boyanın Beyni (1990) Monkeys' Right To Paint (1994) Geçici Anlar, Kalıcı Tatlar (l996) Dönemin Rengi (l997) Maymunların Resim Yapma Hakkı (1999) [ Monkeys' Right To Paint 'in Türkçesi] Siyaset üzerine: 27 Mayıs İlk Aşkımızdı (1994) Mustafa Kemaller Görev Başına (l994) Ödünsüz Laik Türkiye (1995) Gözleri Hep Üzerimizde (l997) 68'li Yıllar - Eylemciler (1998) 68'li Yıllar - Tanıklar (1999) Küba ve Binyılın Süvarisi Che (2000) Ordu Satranç Oynarken (2001) Roman : Kemik (2000) Uzun metrajlı senaryolar: Asma! (1978), Paris Bayağ Film (1992), İstanbul ÖNSÖZ ELİNİZE ulaşan bu romanın yazılış sürecinin bana son derece heyecan verdiğini size itiraf etmem lazım. Üç yıl kadar önce Kaliforniya'nın şehirlerarası yollarında aklıma tohumu düşen bu yapıt, o günden beri araya girip çıkan onca büyük sergiye rağmen adım adım gelişmeyi inatla başardı ve nihayet doğumunu gördü. "Kemik Roman" gerçekle kurgunun, dün, bugün ve yarının, birbiri içine geçtiği "Kendi İçinde
Background image of page 2
Bir Dünya". Bu kitabı okurken bunun bir roman olduğunu bilerek ve hatırlayarak okumanızı öneririm. Bu kitabı bilimi, sanatı, genetiği, felsefeyi öğrenmek için okumayın. "Roman", olsa olsa bu konulara ilgi duymanızı sağlar, o kadar. Bu kitabı, sakın tarihi olayları ve siyaseti öğrenmek için de okumayın. Çünkü birçok olayı değiştirerek, gerçekle hayali, olmuş olanla olabilecek olanı karıştırarak aktardım. Bu kitabı, yazarın kendi hayatını veya hayatla ilgili kişisel görüşlerini yansıtan bir yapıt olarak da görmeyin. Yazarın çok farklı yaşamı, bildiğiniz ve bilmediğiniz
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Bedri Baykam - Kemik - KEMK olgun yetikinlere bir roman...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online