Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor Evi'nde Cinayet

Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ben Elton _ Bizi Kim Gzetliyor Evi'nde Cinayet www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yklediim e-kitaplar Aada Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanmtr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek Deildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayacandan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkadalar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Olduunda Aada Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide Dnmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Paylatka oalr Yaar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-eitli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmitir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Bakanl Ankara Not bu kitaplar Grme engelliler iin taranm ve dzenlenmitir. Ben Elton _ Bizi Kim Gzetliyor Evi'nde Cinayet BEN ELTON Ben Elton, televizyondaki stand-up almalarnn yan sra pek ok diziyle de (The Young Ones, The Thin Blue Line ve Blackadder) tannyor. tiyatro oyunu ve Andrew Lloyd Webber'le yapt The Beautiful Game adnda bir mzikali var. Ayrca bir dizi ok satan nemli roman yazd: Bunlardan Popcorn, Altn Haner dl'n kazand. Getiimiz yl ilk uzun metrajl filmini ynetti: Maybe Baby. u anda Ridley Scott'la birlikte Popcorn'un beyazperde uyarlamas zerinde alyor ve Queen grubuyla da yeni bir mzikal planlyor. Ben Elton, ei Sophie ve ocuuyla birlikte Londra'da yaamaktadr. "Bizi Kim Gzetliyor Evi"nde Cinayet / Polisiye BEN ELTON "Bizi Kim Gzetliyor Evi"nde Cinayet ngilizce aslndan eviren: Mehmet Harmanc MACERAPEREST KTAPLAR Polisiye Bizi Kim Gzetliyor Evinde Cinayet - Dead Famous / Ben Elton ngilizce aslndan eviren: Mehmet Harmanc Ben Elton, 2001 Olak Yaynclk ve Reklamclk Ltd. ti., 2002 Random House Grubu'na ait Transworld Publishers araclyla yazar...
View Full Document

Page1 / 127

Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online