Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor Evi'nde Cinayet

Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ben Elton _ Bizi Kim Gözetliyor Evi'nde Cinayet www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna Đstinaden Görme Özürlüler Đçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Đşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmış ve düzenlenmiştir. Ben Elton _ Bizi Kim Gözetliyor Evi'nde Cinayet BEN ELTON Ben Elton, televizyondaki stand-up çalışmalarının yanı sıra pek çok diziyle de (The Young Ones, The Thin Blue Line ve Blackadder) tanınıyor. Üç tiyatro oyunu ve Andrew Lloyd Webber'le yaptığı The Beautiful Game adında bir müzikali var. Ayrıca bir dizi çok satan önemli roman yazdı: Bunlardan Popcorn, Altın Hançer Ödülü'nü kazandı. Geçtiğimiz yıl ilk uzun metrajlı filmini yönetti: Maybe Baby. Şu anda Ridley Scott'la birlikte Popcorn'un beyazperde uyarlaması üzerinde çalışıyor ve Queen grubuyla da yeni bir müzikal planlıyor. Ben Elton, eşi Sophie ve üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır. "Bizi Kim Gözetliyor Evi"nde Cinayet / Polisiye BEN ELTON "Bizi Kim Gözetliyor Evi"nde Cinayet Đngilizce aslından çeviren: Mehmet Harmancı MACERAPEREST KĐTAPLAR Polisiye “Bizi Kim Gözetliyor Evi”nde Cinayet - Dead Famous / Ben Elton Đngilizce aslından çeviren: Mehmet Harmancı © Ben Elton, 2001 © Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., 2002 Random House Grubu'na ait Transworld Publishers aracılığıyla yazar...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course TURK TURK101 taught by Professor Cananzorlu during the Spring '12 term at Bilkent University.

Page1 / 127

Ben Elton - Bizi Kim Gözetliyor...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online