Bernard Shaw - Sezar Ve Kleopatra

Bernard Shaw - Sezar Ve Kleopatra - SEZAR VE KLEOPATRA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEZAR VE KLEOPATRA GEORGE BERNARD SHAW Đngilizceden çeviren: Sevgi Sanlı GEORGE BERNARD SHAW: SÖZCÜKLERE ŞARKI SÖYLETEN YAZAR George Bernard Shaw, Pygmalion'u müzikal yapmak için kendisinden izin isteyen Alan Jay Lerner'e şu karşılığı vermişti. "Ne gerek var? Sözcüklerimin müziği size yeterli gelmiyor mu?" "My Fair Lady" ancak yazarın ölümünden sonra, mirasçılarının izniyle sahne ışıklarına kavuşabildi. "Ruhu müzikle yoğrulmamış olan adamdan kork," der Shakespeare. Shaw'un yaşantısı müzikle yoğrulmuştu. Gördüğü en esaslı eğitimin müziğe dayandığı söylenebilir. 26 Temmuz 1856'da, Dublin'de, 33 Synge Sokağı'nda, beş odalı bir evde doğdu. Babası George Carr Shaw ne devlet memurluğunda, ne de zahire tüccarlığında tutunabilmişti. Đyi huylu, içkiye düşkün, şaşı bir adam. Oscar Wilde'ın göz hekimi olan babası bir ameliyatla gözlerini düzeltmek istemiş. Öyle aşırı bir başarı göstermiş ki, adamcağızın gözleri ters yana kaymış. Yani şeşi beş görürken, beşi şeş görmeye başlamış. Bessie Gurley adındaki bir genç kız kendisini prenslere, düklere layık gören, bu yüzden eğitiminde fazla titizlenen kambur halasının baskısından kurtulmak için orta halli, orta yaşlı George Carr ile evlenmeye razı olmuş. Evlendiklerinin ertesi günü ne görsün? Kilerde dizi dizi içki şişeleri. Limanda almış soluğu. Gemilerde hosteslik bulup Amerika'ya kaçmayı kurmuş. Gelgelelim limandaki sarhoş gemicilerden öyle ürkmüş ki evdeki sarhoşa fit olmuş. George Bernard Shaw bu evlilikten doğan üçüncü çocuk. Annesi, Bessie halasından yalnızca yarım yamalak Fransızca konuşmayı ve piyano tıngırdatmayı öğrendiği için ev işlerinden anlamaz, çocuklarını dadıların eline bırakırdı. Shaw, "Annemi pek az görebildiğim için onu gözümde büyütürdüm," der. Dadısı oğlanı parka değil, eşinin dostunun oturduğu bakımsız, pis, kenar mahallelere götürürmüş. Daha o yaşta gönlünün katlanamadığı yoksulluğu ortadan kaldırmak için savaşmayı ilke edindi. Okuyup yazmayı, toplayıp çıkarmayı, çarpım tablosunu dadısından öğrenmişti. Okula gittiği ilk gün kendisine bölmeyi öğrettiler. Orada öğrendiği tek şeyin bölme olduğuna ant içiyor. Evde herkes müzikle uğraşırdı. Babası trombon çalar, ablası Lucy opera aryaları söyler, kendisi ses alıştırmaları yapardı. Ama müziğe en fazla düşkün olan annesiydi. Nefis bir mezzosoprano sesi vardı. Bu merakını sonunda müzik öğretmeniyle kaçacak kadar ileri götürdü. George Vandaleur Lee sevdiği kadının çocuklarına kol kanat gerdi. Özellikle Shaw'un yetişmesine yardımcı oldu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yazar ergenlik çağındayken birçok saatini müzelerde geçirirdi. Đncil'e yüzde yüz inanmasa da Michelangelo, Raffaello ve Leonardo da Vinci'ye inancı tamdı. Handel, Mozart, Beethoven ulu kişilerdi gözünde. Shelley,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course TURK TURK101 taught by Professor Cananzorlu during the Spring '12 term at Bilkent University.

Page1 / 73

Bernard Shaw - Sezar Ve Kleopatra - SEZAR VE KLEOPATRA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online