ADO - ADO VER ERM ARABRM PROGRAMLAMA DLLER KEND...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ADO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
VERİ ERİŞİM ARABİRİMİ PROGRAMLAMA DİLLERİ KENDİ OLANAKLARIYLAVERİTABANI ERİŞİMİNİ TAM ANLAMIYLA GERÇEKLEŞTİREMEZLER. BU NEDENLE VERİ ERİŞİM ARABİRİMİ (DATA ACCESS INTERFACE) ADI VERİLEN BİR DİZİ KÜTÜPHANE GELİŞTİRİLMİŞ VE PROGRAMLAMA DİLLERİ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE STANDART HALE GETİRİLMİŞTİR.
Background image of page 2
VERİ ERİŞİM ARABİRİMİ ADO, VB YA DA ASP KODU ARACILIĞIYLA VERİTABANLARINA BAĞLANTI KURMAK VE VERİLER ÜZERİNDE İŞLEM YAPMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR ARABİRİMDİR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BİLİNMESİ GEREKENLER WWW, HTML ve temel web sitesi tasarım bilgileri JavaScript veya VBScript gibi bir script dili Active Server Pages (ASP) Structured Query Language (SQL)
Background image of page 4
ADO NEDİR? ADO, A ctiveX D ata O bjects’in kısaltılmışıdır ADO, bir Microsoft teknolojisidir Veritabanına bağlanmak ve çalışmak için bir arayüzdür ADO, bir Microsoft Active-X bileşenidir Microsoft IIS ile otomatik olarak yüklenir
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BOF, EOF BOF:VERİTABANINDAKİ İLK KAYIT EOF:VERİTABANINDAKİ DON KAYIT
Background image of page 6
BİR ASP SAYFASINDAN VERİTABANINA ERİŞİM AŞAĞIDAKİ ADIMLAR TAKİP EDİLİR; VERİTABANINA BİR ADO BAĞLANTISI OLUŞTURUN VERİTABANI BAĞLANTISINI AÇIN BİR ADO KAYITSETİ OLUŞTURUN (RECORDSET) KAYITSETİNİ AÇIN KAYITSETİNDEKİ VERİYİ ALIP KULLANIN KAYITSETİNİ KAPATIN BAĞLANTIYI KAPATIN
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ADO VERİTABANI BAĞLANTISI BİR WEB SAYFASINDAN VERİTABANINA ERİŞMEK İÇİN, ÖNCE VERİTABANI BAĞLANTISI YAPILMALIDIR. BİR VERİTABANINA BAĞLANMANIN EN KOLAY YOLU, DNS’SİZ BİR BAĞLANTI YAPMAKTIR. DNS’SİZ BAĞLANTI HERHANGİ BİR “MICROSOFT ACCESS” VERİTABANINA BAĞLANMAK İÇİN KULLANILABİLİR.
Background image of page 8
ÖRNEK EĞER “C:\INETPUB\WWWROOT” KLASÖRÜNDE “DENEME.MDB” İSİMLİ BİR DOSYANIZ VARSA, AŞAĞIDAKİ KODLARLA VERİTABANI BAĞLANTISINI GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ <% set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" conn.Open "c:/inetpub/wwwroot/deneme.mdb" %>
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 29

ADO - ADO VER ERM ARABRM PROGRAMLAMA DLLER KEND...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online