basic2 - DERS 2 TEMEL BLEENLER Ders sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 2: TEMEL BİLEŞENLER Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Programın yapısı açıklamak. -Veri elemanlarını tanımlamak. -Veri türlerini açıklamak. I. BİR VISUAL BASİC PROGRAMININ  YAPISI Bir Visual Basic programı bir proje dosyası olarak geliştirilir. Bu dosya Proje .vbp uzantılı bir dosyadır. Ayrıca proje dosyası için form ve modül gibi diğer dosyalar da yaratılır. Visual Basic'in başlatılmasıyla beraber ya da bir proje içinde yeni bir uygulamaya başlamak için File menüsünden New Project komutu kullanılır. Ardından geliştirilecek programın Standard EXE ya da diğer işletilebilir birim şekli seçilir. Ardından boş bir form ile Visual Basic tümleşik program geliştirme ortamı programcının karşısına çıkar. Uygulamanın arabirimi ve kodları yazıldıktan bütün kodlar bir proje olarak kayıt edilir. Projenin kayıt edilmesinden önce formların da kayıtları yapılır. Formlar .frm olarak, projeler de .vbp dosyası olarak kayıt edilir. A. FORMLAR VE MODÜLLER Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Visual Basic'in de belli bir kod kuralları ve yöntemleri vardır. Visual Basic içinde görsel arabirimler form olarak kodlar da istenirse bir modül olarak saklanır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
. Form modülü . Standart modülü Basit uygulamalarda genellikle bir form bulunur. Bütün kodlar bu formun modülünde (kod alanı) yer alır. Uygulama büyüdükçe ek formlar projeye eklenerek modül sayısı artırılabilir. Projeye modül eklemek için Project menüsünden Add Module komutu kullanılır. Formlar kullanıcı arabirimini tasarlandığı zemindir. Örneğin bir müşteri bilgileri için metin kutularının (text box) konacağı yer formdur. Formlar .FRM dosya uzantılı olarak kaydedilir. Modüller ise uygulama içerisindeki sadece kod içeren birimleridir. .BAS dosya uzantılı dosya olarak kaydedilirler. B. KODLAMA Visual Basic'te kodlama belli yapılardaki birimlerle yapılır. Bunlar genel olarak yordam (procedure) olarak adlandırılır. 1. PROCEDURE (YORDAM YAPISI) Bir Visual Basic programı çok sayıda yordamdan (prodecure) oluşur. Yapılacak işlemler birer yordam olarak tasarlanırlar. Yordamlar bir program bloğu ya da bir program parçası olarak düşünülebilir. Visual Basic'te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 11

basic2 - DERS 2 TEMEL BLEENLER Ders sonunda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online