basic2 - DERS 2 TEMEL BLEENLER Ders sonunda...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 2: TEMEL B İ LE Ş ENLER Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Programın yapısı açıklamak. -Veri elemanlarını tanımlamak. -Veri türlerini açıklamak. I. B İ R VISUAL BAS İ C PROGRAMININ  YAPISI Bir Visual Basic programı bir proje dosyası olarak geliştirilir. Bu dosya Proje .vbp uzantılı bir dosyadır. Ayrıca proje dosyası için form ve modül gibi diğer dosyalar da yaratılır. Visual Basic'in başlatılmasıyla beraber ya da bir proje içinde yeni bir uygulamaya başlamak için File menüsünden New Project komutu kullanılır. Ardından geliştirilecek programın Standard EXE ya da diğer işletilebilir birim şekli seçilir. Ardından boş bir form ile Visual Basic tümleşik program geliştirme ortamı programcının karşısına çıkar. Uygulamanın arabirimi ve kodları yazıldıktan bütün kodlar bir proje olarak kayıt edilir. Projenin kayıt edilmesinden önce formların da kayıtları yapılır. Formlar .frm olarak, projeler de .vbp dosyası olarak kayıt edilir. A. FORMLAR VE MOD Ü LLER Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Visual Basic'in de belli bir kod kuralları ve yöntemleri vardır. Visual Basic içinde görsel arabirimler form olarak kodlar da istenirse bir modül olarak saklanır.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
. Form modülü . Standart modülü Basit uygulamalarda genellikle bir form bulunur. Bütün kodlar bu formun modülünde (kod alanı) yer alır. Uygulama büyüdükçe ek formlar projeye eklenerek modül sayısı artırılabilir. Projeye modül eklemek için Project menüsünden Add Module komutu kullanılır. Formlar kullanıcı arabirimini tasarlandığı zemindir. Örneğin bir müşteri bilgileri için metin kutularının (text box) konacağı yer formdur. Formlar .FRM dosya uzantılı olarak kaydedilir. Modüller ise uygulama içerisindeki sadece kod içeren birimleridir. .BAS dosya uzantılı dosya olarak kaydedilirler. B. KODLAMA Visual Basic'te kodlama belli yapılardaki birimlerle yapılır. Bunlar genel olarak yordam (procedure) olarak adlandırılır. 1. PROCEDURE (YORDAM YAPISI) Bir Visual Basic programı çok sayıda yordamdan (prodecure) oluşur. Yapılacak işlemler birer yordam olarak tasarlanırlar. Yordamlar bir program bloğu ya da bir program parçası olarak düşünülebilir.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern