basic3 - DERS 3 DENETMLER Ders sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 3: DENETİMLER Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Denetimleri tanımlamak ve kullanmak. I. DENETİMLER Denetimler (controls) programın arabirimini oluşturmada bize yardım eden nesnelerdir. Visual Basic ile programlamada kullanıcı ile iletişimde bu kontroller kullanılır. Örneğin kullanıcıdan verileri almak için metin kutuları (text box), komut bildirimleri için komut düğmesi (command button) hep birer denetimdir. Visual Basic başlatıldığında Toolbox üzerinde standart Visual Basic kontrolleri görünür. Bu kontroller şunlardır: Tablo: Araç kutusunda yer alan standart denetimler Standart kontrol İşlevi PictureBox Resim kutusu: Bitmap, Icon, Gif resimlerin gösterilmesini sağlar. Label Etiket: Sadece bilgi vermek ya da görüntü olarak form üzerinde durur. Genellikle metin kutularının adlarını göstermek için kullanılır. TextBox Metin kutusu: Veri girişi için kullanılan bir kontroldür. Hemen hemen bütün programlarda kullanıcılardan veri girişi, değiştirme yapması gereken alanlar gerekir. İşte metin kutusu bu amaçla kullanılır. Frame Çerçeve: Kontrolleri gruplamak için kullanılır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CommandButton Komut düğmesi: Bir işlemin başlatılmasını sağlar. Genellikle fare ile üzerine tıklanarak kullanılır. CheckBox İşaret kutusu: Bir seçim yapmayı sağlar. OptionBox Seçenek kutusu: Seçim yapmayı sağlar. ComboBox Açılan kutu: Seçenek listesinden seçim yapmak için kullanılır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 7

basic3 - DERS 3 DENETMLER Ders sonunda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online