{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

basic4 - DERS 4 FORM KULLANIMI Dersin sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 4: FORM KULLANIMI Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -Form tasarımını açıklamak. -Form metot, olay ve özelliklerini açıklamak. I. FORMLAR Kullanıcı arabirimi uygulamaların görünen kısmını oluşturur. Bunun yanı sıra kullanıcıların veri girişi, programın işletimi kullanıcı arabirimi sayesinde yapılır. Kullanıcı arabiriminin en önemli parçası formlardır. Formlar kullanıcı arabiriminin zemini olurlar. Bir uygulama geliştiriyorsunuz; stok kartları, cari hesap kartları, vb bilgi giriş ve görüntüleme ekranları hazırlayacaksınız. İşte bunlar formdur. Formlar uygulamalarda zemin olarak yer alırlar. Uygulama ortamına bir form eklemek için şu işlemler yapılır. Yeni bir form eklemek için: 1. Project menüsünden Add Form komutu seçilir. 2. Form tipi seçilir. 3. Open düğmesine tıklanır. A. FORMLARI KULLANMAK
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Formları kullanmak, formları tasarlamak ve onların görüntülenmesi kontrol etmek anlamına gelir. Formları tasarlamak, yeni formları projeye eklemek ve gereken kontrolleri onların üzerine eklemektir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}