basic6 - DERS 6: HATA DENETM Ders sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 6: HATA DENETİMİ Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Hata denetimini ve araçlarını açıklamak. I. HATA DENETİMİ Hata denetimi (troubleshooting) programda oluşan çalışma zamanı ve diğer kodlama hatalarının tanımlanması (teşhis) ve giderilmesi için yapılan çalışmalardır. Visual Basic, programların yazılması (derlenmesi ve çalıştırılması) sırasında karşılaşılan hatalara karşı geliştirilmiş bir hata bulma ve düzeltme (debugging) olanağına sahiptir. Programın çalıştırılması sırasında kendisinden kaynaklanan bir hata varsa, hata bildirilir. Bunun dışında çalışma zamanı hataları ise, programın çalışması sırasında beklenmeyen bir durum sonucu oluşur. Örneğin okunacak dosyanın olmaması gibi. Bu durumda program hata verir. İşte bu durumlara karşı alınan önlemlere hata denetimi denir. A. ÇALIŞMA ZAMANI HATALARININ KONTROLÜ Çalışma zamanı hataları (run-time errors) programın çalışması sırasında oluşan hatalardır. Program hazırlanmış ve kullanıcıya sunulmuştur. Örneğin programın çalışması sırasında belleğin dolması ya da bir hesaplamada sıfıra bölüm sonucu değer oluşmaması gibi durumlar birer çalışma zamanı hatasıdır. Çalışma zamanı (run-time) hatalarına karşı herhangi bir önlem alınmazsa program hata verir ve kesilir. Diğer bir açıdan; bu durum kullanıcılar karşısında düşülebilecek en kötü
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
durumlardan birisidir. Bu nedenle çalışma zamanı hatalarına karşı belli önlemler daha önceden alınmalıdır. Bu hatalar 1-1000 arasında hata kodu döndürürler. Bu hata kodları On Error deyimi ve Err
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 7

basic6 - DERS 6: HATA DENETM Ders sonunda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online