basic7 - DERS 7: VERTABANI LEMLER Ders sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 7: VERİTABANI İŞLEMLERİ Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Veritabanı kullanım açıklamak. -ADO veri erişim yöntemini açıklamak. -Veritabanına yazmak ve okumak. -SQL Server ve Access veritabanlarına erişim. I. ADO VERİ ERİŞİM YÖNTEMİ Visual Basic uygulamalarına baktığınızda çoğunun veritabanı uygulaması olduğunu görürsünüz. Bu nedenle Visual Basic 6.0 ile veritabanı uygulaması geliştirmek için çok sayıda yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin başında yeni veri erişim yöntemi ADO (ActiveX Data Objects) gelir. NOT: ADO ve Visual Basic, Microsoft firmasının tescilli markasıdır. ŞEKİL: ADO VE VERİ ERİŞİM NESNELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NOT: ADO konusunda ayrıca sitemizin ASP kursuna bakınız. A. ADO'YU KULLANMAK ADO nesnelerini kullanmadan önce, diğer bir deyişle programınızda ADO kullanarak veritabanı işlemlerini yapmadan önce ADO nesnelerini ve referanslarını Visual Basic ortamına eklemeniz gerekir. 1. Project menüsünden References komutu kullanılır. 2. Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 ya da daha ilerisi seçilir. İPUCU: ADO versiyonları ve Visual Basic Service Pack'leri konusunda daha geniş bir araştırma yapınız. www.microsoft.com. Örneğin formlarınızdaki metin kutularını ya da gridleri veritabanına bağlamak için ADODC bileşenin eklenmesi gerekir. Bu durumda ortama ADO kontrollerini de eklemeniz gerekir. 1. Project menüsünden Components komutu kullanılır. 2. Microsoft DataGrid Control 6.0 seçilir. Ayrıca Microsoft ADO Data Control 6.0'ında eklenmiş olması gerekir.
Background image of page 2
3. OK düğmesine tıklanarak kontrol projeye eklenmiş olur. Ardından ADO DC üzerinde sağ tıklayarak elde ettiğiniz iletişim kutusunda veritabanı erişiminin birçok işlemini yapabilirsiniz. Geriye bir tek şey kalır, o da verileri görüntüleyecek olan DataGrid'in DataSource özelliğini ADODC olarak düzenlemek. 1. FORM ÜZERİNDEKİ KONTROLLERİ ADO DATA CONTROL'E BAĞLAMAK ADO Control aracılığıyla veri kaynağı ile bağlantı kurulduktan sonra, TextBox, ComboBox, ListBox, Grid gibi kontrollerle birlikte kullanılabilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız. Bir kontrolün tasarım zamanında ADODC'e bağlanması için DataSource özelliğinin düzenlenmesi gerekir. Yine aynı şekilde bu işlemler çalışma zamanında da yapılabilir. Kullanılan kontrole göre kullanılan özellikler değişir. Örneğin bir TextBox kontrolünü
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 12

basic7 - DERS 7: VERTABANI LEMLER Ders sonunda...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online