Bilgisayar - DERS 1 BLGSAYAR I BLGSAYAR NEDR Tasarlandii...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 1: BİLGİSAYAR I. BİLGİSAYAR NEDİR? Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen, ayrıca yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen elektronik bir aygıttır. Bilgisayar bu işlemleri yaparken temel işlemler olarak; veriler girilir, işlenir, depolanır ve çıktısı alınır. Elektronik bir aygıt olması, bilgisayarların bir programa göre çalışması ve işlemleri yürütmesi gibi temel özelliklerin yanı sıra günümüzde multimedya (çoklu ortam) gibi görsel ve işitsel anlamda çok daha fazla yetenekleri olan bir bileşik aygıt haline gelmiştir. Örneğin kişisel bilgisayarınızla film izlemek, chat yapmak, resim yapmak, müzik yapmak, ofis işlemlerini yapmak, hatta alışveriş yapmak bile normal bir işlem haline gelmiştir. A. BİLGİSAYAR SİSTEMİ Bir bilgisayar sistemini çalışma sistemi bakımından giriş, işlem, çıktı gibi alt sistemlere ayırabiliriz. Bunun dışında bir bilgisayar sistemini donanım ve yazılım sistemi olarak da ikiye ayırmamız mümkündür. Donanım (Hardware) ve Yazılım (Software) Bir bilgisayar sistemi, donanım adı verilen elektronik bileşenlerden oluşur. Genel tanımıyla donanım, bilgisayarın dokunabildiğimiz bütün parçalarıdır. Yazılım ise, donanıma yaşam veren işletim sistemleri ve uygulama yazılımlarının bütünüdür. Donanım: Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (hard disk), fare, yazıcı, bellek birimi, mikroişlemci, tarayıcı gibi bileşenler donanımdır. Yazılım: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bilgisayar yazılımı (software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını bildirirler. Elle tutulamazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayarda çalışırlar. Bilgisayar yazılımı iki ana bölüme ayrılır: Sistem programları ve uygulama programları. Sistem programları, işletim sistemi ve diğer destek programlarıdır. Örneğin Windows işletim sistemi bir sistem yazılımıdır. Uygulama programlarına örnek olarak ise bir ticari programı gösterebiliriz. Paket programlar faturanın kesilmesi gibi kullanıcı için bir işlemin yapılmasını sağlar. Girdi (Input), İşlem (Process) ve Çıktı (Output) Bilgisayar veriyi alıp, program adı verilen bir dizi komut (yazılım) doğrultusunda işleyerek bilgiyi oluşturan elektronik bir aygıttır. Bilgisayara girdiğiniz veriye girdi adı verilir. Bilgisayar tarafından işlenerek oluşturulan bilgiye de çıktı adı verilir. Giriş: Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Bilgisayar - DERS 1 BLGSAYAR I BLGSAYAR NEDR Tasarlandii...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online