{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bilxpgoruntu - GRNT ZELLKLER AYARI Masa stnde iken bo bir...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ AYARI Masa üstünde iken boş bir yerde sağ fare tuşuna basılır açılan menüden özellikler tıklanır. Aşağıdaki pencere karşımıza gelir. Masaüstü yazısına tıklanır. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Arka plan kısmından lale seçilir. Tamam tıklanır Masaüstü ekranım lale görüntüsünü alır isteğime göre bunu değiştire bilirim. 2
Background image of page 2
Ekran koruyucu eklemek için ekran koruyucu tıklanılır. Ekran koruyucu yazının ok tıklanır kutucuk açılır içinden kayan yazı seçilir. Ayarlar tıklanır aşağıdaki pencere gelmiştir. Konum kısmından ortalı yada rastgele hız kısmından yavaş yada hızlı ayarlanır. Metin kısmına tıklanır uygun yazı yazılır. Metni biçimlendir kısmından yazı tipi ve yazı
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}