delphi1 - DERS 1 GR Ders sonunda yapabilecekleriniz-Delphi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 1: GİRİŞ Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Delphi ile programlamanın temelleri. -Yeni bir uygulama ve form oluşturmak. I. DELPHI'ye GİRİŞ Borland Delphi©, Microsoft Windows© uygulamaları geliştirmek için tasarlanmış ve yaygın olarak kullanılan bir uygulama geliştirme aracıdır. Delphi özellikle Pascal temeli olan programcıları için nesne yönelimli ve görsel bir programlama ortamıdır. Zengin bileşen kütüphanesine, veritabanı özelliklerine ve uygulamaları daha iyi test etmek için geliştirilmiş yardımcı programlara (tools) sahiptir. Özellikle yeni sürümleriyle (Delphi 5 ve 6), veritabanı uygulamaları, ODBC bağlantısı, XML ve Web tabanlı uygulamalar geliştirmeyi kolay bir şekilde sağlar. Delphi, görsel ve grafik kullanıcı arabirimine sahip uygulama geliştirme aracıdır. Bir anlamda Pascal dilinin, grafiksel uygulama geliştirme ortamına dönüştürülmüş şeklidir. Programlama gücü ve deneyiminin yanı sıra, değişik veritabanlarına erişim sağlar. BDE olarak adlandırılan kendi veritabanı sisteminin yanı sıra ODBC ile yaygın olarak birçok veritabanına erişim sağlar. Delphi, Pascal temeliyle, Pascal prosedürleri (yordam) ile geliştirilen programlama ortamı sağlar: Örnek bir Delphi/Pascal prosedürü: program merhaba;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
uses dialogs; begin ShowMessage('Merbaba!'); end. A. DELPHI 6 SÜRÜMLERİ Delphi 6, fiyat ve yetenekleri bakımından değişik kapasitelere sahip olan değişik sürümler olarak satılmaktadır. . Delphi Personal
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

delphi1 - DERS 1 GR Ders sonunda yapabilecekleriniz-Delphi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online