delphi2 - Ders 2 DELPHI ORTAMI Ders amalari-Delphi ortamini...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ders 2: DELPHI ORTAMI Ders amaçları: -Delphi ortamını açıklamak. I. IDE IDE (Integrated Development Environment) olarak adlandırılan uygulama geliştirme ortamı, menü, araç çubukları gibi genel ortam araçlarına ve Object Treeview, Object Inspector ve form alanı gibi de programlama bölümlerine sahiptir. Delphi, kurulumu tamamlandıktan sonra, Start menüsü ve Programlar'dan çalıştırıldığında ortam olarak karşımıza gelen Form1 alanı, programın ilk formunu ifade eder. Burada programcı kendi uygulamasının denetimlerini, edit kutuları ve düğmeleri yerleştirerek uygulamasının grafik arabirimini tasarlar. Şekil 2.1: IDE
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Delphi ortamındaki programlamayı iki yönde ele alabiliriz. Object Inspector aracılığıyla program bileşenlerinin özelliklerini düzenlemek. İkinci alan ise genellikle bileşenlere özellikle olay (event) tabanlı kodlar yazmak. Olay tabanlı kod yazmak: procedure TColorBox.Button1Click(Sender: TObject); begin ColorBox.Color := clGreen;
Background image of page 2
end; A. DELPHI TOOLBAR Delphi Araç çubuğu bazı işlemleri hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan bir araçtır. Belli özelliklere göre gruplandırılmıştır. 2. Standard Bar TMainMenu, TPopupMenu, Tlabel, TEdit, TMemo, TButton, TCheckBox, TRadioButton, TListBox, TComboBox, TScrollBar, TGroupBox, TRadioGroup, TPanel 3. Additional Bar TBitBtn, TSpeedButton, TTabSet, TNotebook, TTabbedNotebook, TMaskEdit, TOutline, TStringGrid, TDrawGrid, TImage, TShape, TBevel, THeader, TScrollBox 4. Data Access Bar TDataSource, TTable, TQuery, TStoredProc, TDatabase, TBatchMove, TReport
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5. Data Controls Bar TDBGrid, TDBNavigator, TDBText, TDBEdit, TDBMemo, TDBImage, TDBListBox, TDBComboBox, TDBCheckBox, TDBRadioGroup, TDBLookupList, TDBLookupComboBox 6. Dialogs Bar TOpenDialog, TSaveDialog, TFontDialog, TColorDialog, TPrintDialog, TPrinterSetupDialog, TFindDialog, TReplaceDialog 7. System Bar TTimer, TPaintBox, TFileListBox, TDirectoryListBox, TDriveComboBox, TFilterComboBox, TMediaPlayer, TOleContainer, TDdeClientConv, TDdeClientItem,
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

delphi2 - Ders 2 DELPHI ORTAMI Ders amalari-Delphi ortamini...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online