{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

delphi3 - DERS 3 FORM TASARIMI Amalar-Form tarasimini...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 3: FORM TASARIMI Amaçlar: -Form tarasımını açıklamak. -Form üzerinde kullanılan araçları açıklamak. I. FORM TASARIMI Formlar Delphi uygulamalarının görsel arabirimini oluştururlar. Başlanılan bir Delphi uygulamasında Form1 adında boş bir form yaratılır. Bu form uygulamanın penceresi olur. Bu nedenle uygulamadaki gereksinimlere göre formun tasarımın gerekir. Formun tasarımı için Component Palette'den bileşenler form üzerine eklenerek arabirim tasarlanır. Şekil 3.1: Form
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu açıdan formlar görsel ve görsel olmayan bileşenlere konteynerlik yaparlar. Görsel bileşenler metin kutusu, grid vb kontroller olurken, görsel olmayan bileşenler ise özellik veritabanı bağlantılarında kullanılan bileşenlerdir. Formlar uygulamanın kullanıcı arabirimini oluşturur. Bu nedenle uygulama geliştirmede önemli rol oynarlar. En basit düzeyiyle form tasarımı şu konuları kapsar: 1) Formları yaratmak 2) Form üzerindeki bileşenleri yerleştirmek 3) Bileşen özelliklerini düzenlemek 4) Bileşenlerin olaylara yanıt vermesini sağlamak için kod yazmak. A.  İ LK FORMUNUZU YARATMAK Uygulamaya başlatıldığında Projenin formu otomatik olarak görünür. Bunun dışında projeye ek form eklemek için araç çubuğundan New Form düğmesi tıklanır. B. FORMU KAYDETMEK Formu kaydetmek için File menüsünden Save Project komutu seçilir. Ardından forma verilecek ad istenir. Form adının girilmesinden sonra proje dosyasının adı verilir.
Background image of page 2
Örneğin form kaynak dosyası merhaba.pas olarak, proje dosyası ise merhaba.dpr olarak verilir. Delphi form dosyaları DFM (Delphi Form Module) olarak tutulur. DFM Dosyaları Delphi 6'da metin olarak da saklanabilir. Bu gibi değişiklikler Tools menüsünden Environment Options seçeneğinden yapılır. D. FORM DESIGNER Form Designer, uygulamaların kullanıcı arabirimi olan formların tasarlanmasını olanaklı kılan ortamdır. Normal kullanım sırasıyla bileşenler (örneğin bir metin kutusu) araç kutusundan sürüklenerek form üzerine bırakılır. Ardından düzgün görünümü sağlamak için bileşenler form üzerinde yerleştirilir. Form üzerindeki bileşenlerin yerini (konumunu) ayarlamak için fare ile istenilen yere sürüklenir ya da daha hassas bir ayarlama için Ctrl tuşu ile birlikte ok tuşları kullanılır. Form üzerindeki bileşenlerin birbirlerine göre hizalanmalarını sağlamak için ise View menüsünden Alignment Palette kullanılır. Şekil 3.2: Hizalama araçları 1. Bileşenleri Form Üzerinde Yerleştirmek
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bileşenleri form üzerinde eklemek için birçok yöntem vardır: 1) Component Palette üzerindeki bileşen üzerine tıklayın. Ardından fare ile istenilen yere sürükleyebilirsiniz.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}