delphi4 - DERS 4 PROGRAMI DERLEMEK VE ALITIRMAK...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 4: PROGRAMI DERLEMEK VE  ÇALIŞTIRMAK Amaçlar: -Delphi projelerini derlemek ve çalıştırmayı açıklar. I. BİR PROGRAMI DERLEMEK VE  ÇALIŞTIRMAK Delphi'nin başlatılmasıyla uygulama başlandığını ve yapılan tasarım ve kodlama çalışmalarının ardından F9 tuşuyla programın çalıştırıldığını belirtmiştik. F9 tuşu ya da Run komutunun seçilmesiyle Delphi şu işlemleri yapar: . Pascal kaynak kodlarını derler. Varsa hataları işaret eder. . Proje dosyasını derler. . EXE dosyasını oluşturur. . İşletilebilir (EXE) dosyası çalıştırır. A. HATA GIDERME (DEBUGGING) Delphi 6 yeni hata giderme araçlarına sahiptir. Hata gidermenin ilk aşaması derleyicidir. Derleme sırasında kodların hataları kontrol edilir ve bulunan hatalar raporlanır. Şekil 4.1: Hata giderme araçları.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B. PAUSE Delphi IDE içinde çalışan bir programı durdurmak için, Run menüsünden Program Pause komutu seçilir ya da Pause düğmesi tıklanır. Bu çalışan uygulamanın durmasını ve gerekli hata giderme çalışmalarının yapılmasını sağlar. Programı yeniden başlatmak için:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

delphi4 - DERS 4 PROGRAMI DERLEMEK VE ALITIRMAK...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online