delphi5 - DERS 5 OBJECT PASCAL Amaçlar-Delphi programlama...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DERS 5: OBJECT PASCAL Amaçlar: -Delphi programlama dili olan Object Pascal dilini açıklamak. I. OBJECT PASCAL Object Pascal, Delphi içinde kullanılan programlama dilidir. Turbo Pascal'a benzer ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Bu anlamda object pascal dili nesne yönelimli program tasarımını ve modern gereksinimleri karşılayabilecek kodlama olanaklarına sahiptir. A. BILDIRIMLER Object Pascal dili özellikleri arasında koşullu derleme bildirimleri gelir. Bu bildirimler işletim sisteminin (platform) seçilmesi gibi derleyiciyi yönlendirir. $IF $ELSEIF $WARN $MESSAGE $IF bildirimi: Belli bir simgenin tanımlı olup olmadığını öğrenmek için kullanılır. Const Hatakontrol = 1; {$IF Defined(DEBUG) and (hatakontrol > 2)} Showmessage ('mesaj'); {$IFEND} B. SINIF VE NESNELER Sınıflar bir durumu ve belli davranışları olan kullanıcı tanımlı bir veridir. Sınıflar class sözcüğüyle tanımlanırlar. Nesneler ise sınıfların örnekleridir. Bir sınıf türünü tanımlamak: Type TDuzenle = class Ay, Gun, Yil: Integer; Procedure DegerVer (g, a, y: Integer); Sınıf tanımlamak: procedure TDuzenle.DegerVer (g, a, y: Integer); begin Gun:=g; Ay:=a; Yil:=y; End; Sınıf tanımlandıktan sonra nesye yaratılabilir: var Tarih: TDuzenle; begin // bir nesne yarat Tarih:= TDuzenle.Create; Tarih.DegerVer (1, 1, 2003) end; C. BIR DELPHI NESNESI Yeni bir proje yarattığınızda, Delphi şekillendirebileceğiniz bir yapı sunar. Code Editor içinde Delphi yeni bir sınıf türü tanımlar. unit Unit1; interface uses Windows, Classes, Graphics, Forms, Controls, Dialogs; type TForm1 = class(TForm) { tür bildirimlerinin başı. } private { Private bildirimler.} public { Public bildirimler. } end; { tür bildirimlerinin sonu.} var Form1: TForm1; implementation { implemente işlemlerinin başı. } {$R *.DFM} end. { implemente işleminin ve unitin sonu. } Yeni sınıf türü TForm1'dır ve TForm sınıfından türetilir. Yeni sınıf türü TForm1'dır ve TForm sınıfından türetilir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

delphi5 - DERS 5 OBJECT PASCAL Amaçlar-Delphi programlama...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online