delphi6 - Ders 6 VERTABANI UYGULAMALARI Amalar-Veritabani...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ders 6: VERİTABANI UYGULAMALARI Amaçlar: -Veritabanı uygulamalarının temellerini açıklamak. -ADO veri erişim tekniği ile uygulama geliştirmek. I. BORLAND DATABASE ENGINE Jet, Btrieve gibi veritabanı motorlarını duymuşsunuzdur. Delphi sistemi veritabanlarına BDE (Borland Database Engine) ile erişir. BDE, bütün Borland yazılımlarında yerel ve uzak veritabanlarına erişmek için kullanılır. BDE kullanımının üstünlükleri: 1. dBase ve Paradox veritabaları ile veri alışverişi sağlar. 2. Veritabanı erişimini BDE yerine getirdiği için programcı yalnızca BDE'yi kullanmayı öğrenir. 3. Veritabanı uygulamanın dışında yerel ya da uzak bir şekilde olabilir. BDE, Oracle, Sybase, ODBC, Paradox, dBase ve Interbase gibi veritabanlarına erişim destekler.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A. BDE CONFIG PROGRAMI Delphi kurulduğunda BDE Configuration program da kurulur. Program gerçekte bir BDE arabirimidir. Program veritabanı erişimi için farklı yapılandırmaları destekler.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

delphi6 - Ders 6 VERTABANI UYGULAMALARI Amalar-Veritabani...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online