{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Esra Klavyeler Ödevi

Esra Klavyeler Ödevi - Klavye:Bilgisayarla...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Klavye: Bilgisayarla Kullanıcı Arasında İletişim Kurmayı Sağlayan Üç Aygıttan Birisidir. Çalışma Şekli Literatürde Keyboard(Tuş Tablası) olarak geçen klavye üzerindeki tuşlar vasıtasıyla kullanıcının bilgisayara sinyaller göndermesini sağlar. Günümüzde fiber baskı devreli klavyeler üretilmemekle beraber çalışma prensipleri değişmemiştir . Kullanıcı klavyedeki plastik tuş üzerine bastığında tuş alttaki lastik yay aşağı ezilerek altındaki kömür tabaka gümüş nitrat içerikli devre kartındaki devreyi kapartır.Klavye işlemcisine iletilen sinyal kablo yardımıyla bilgisayara iletilir.Anakart Üzerindeki klavye denetleyicisi porttan gelen sinyali karakter seti düzeninde Ram e kopyalar. Klavye kesme isteği işlemciyi durumdan haberdar eder. KLAVYE TÜRLERİ 1 :101 / 102 Tuşlu Standart Klavyeler 2 :Multimedya Klavyeler. 3 :Ergonomik / Natural Klavyeler 4 :Kablosuz Klavyeler BİLGİSAYAR BAĞLANTISI PS/2 5 pinli standart klabye portu Üzerinde harfler, sayilar, isaretler ve bazi islevleri bulunan tuslar vardir. Q klavye ve F klavye (Türkçe Daktilo Klavyesi) olmak üzere iki sekilde siniflandirilabilir. : Klavye(Keyboard) Tuşlardan   oluşur.   Q’   ya   göre   ayarlanmıştır.   F’   ye   çevrilebilir.   Her bir harf için bir Ascıı  kod , bu  kodların birleştiği bir  Ascii  tablo  vardır. Biz herhangi bir tuşa   bastığımız zaman  ascii tablodan harf yada işareti  tanır ve basar.  102 tuş bulunur.  XT ve  AT olmak  üzere iki çeşittir. Klavye bir giriş ünitesidir.Klavyede bulunan tuşların görevleri şunlardır;     Klavye  üzerindeki  tuşları  4 kısımda inceleyebiliriz;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Esra Klavyeler Ödevi - Klavye:Bilgisayarla...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online