{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

java1 - DERS 1 JAVASCRPT NEDR Dersin sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 1: JAVASCR İ PT NED İ R? Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript dilinin temellerini açıklamak. -JavaScript'in Web sayfalarında nerede kullanılacağını açıklamak. -Temel bileşenler hakkında genel bilgiler vermek. I. JAVASCR İ PT D İ L İ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılır. İlk başta yalnızca Netscape tarayıcıları için tasarlanan JavaScript, daha sonra diğer tarayıcılar tarafından da desteklenen genel bir scripting dili haline gelmiştir. Şu anda Navigator 4.0 tarafından desteklenen JavaScript 1.2 sürümü vardır. Microsoft Internet Explorer 3.0 ile JavaScript 1.0'ı desteklemektedir. İPUCU: HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Tek başına .js uzantılı JavaScript kodları da yazılabilir. JavaScript, Java dilinin bir Light versiyonu değildir. JavaScript kendi başına bir script dilidir. Genellikle HTML sayfalarında kullanıcı kontrolleri eklemek, formları kontrol etmek, hesaplamalar yapmak gibi işler için kullanılır. Tablo: Tarayıcılar ve JavaScript desteği. Tarayıcı Versiyonu JavaScript Desteği 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Netscape 2.0 1.0 Netscape 3.0 1.1 Netscape 4.0 1.2 Internet Explorer3.0 JScript 1.0 (approx. 1.0) Internet Explorer4.0 JScript 2.0 (approx. 1.1 + full DOM) A. JAVASCR İ PT NEREDE KULLANILIR? JavaScript kullanımının iki ana alanı vardır: istemci taraflı ve sunucu taraflı script yazmak. Şu anda HTML sayfalara gömülü yazılan scriptlerin çoğu JavaScript kullanılarak yazılmaktadır. Bunlar da genellikle kullanıcı bilgilerinin doğru girilip girilmediği ya da kullanıcıya veri girişinde ya da menü kullanımında seçenekler sağlamaktır. Sunucu taraflı JavaScript, aynı ASP gibi çalışmaktadır. Sunucu Taraflı JavaScript Sunucu taraflı JavaScript (SSJS) ise temel JavaScript'e ek olarak nesneler ve işlevler katılarak veritabanlarına erişim, e-mail gönderme ve diğer işlemlerin yapılması sağlanır. SSJS, veritabanı temelli Web uygulamalarının yaratılmasını sağlar. 2
Background image of page 2
B. <SCRIPT> ET İ KET İ Bir tarayıcının anlayacağı temel dil HTML'dir. JavaScript dilinin HTML belgesi içinde yazılabilmesi için <SCRIPT> etiketleri kullanılır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

java1 - DERS 1 JAVASCRPT NEDR Dersin sonunda...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online