java2 - DERS 2: VERLER TANIMLAMAK VE OPERATRLERLE ALIMAK...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 2: VERİLERİ TANIMLAMAK VE  OPERATÖRLERLE ÇALIŞMAK Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Verileri tanımlamak. -Operatörleri kullanmak. I. VERİLERLE ÇALIŞMAK JavaScript dilince yalnızca birkaç tane veri türü kullanılabilir. Bu veri türleri şunlardır: . Numeric . String . Logical A. JAVA SCRİPT DEĞİŞKENLERİ Bir değişken (variable) verilerin bilgisayarın belleğinde tutulacağı alanları tanımlayan yerlerdir. Örneğin Ucret adlı bir değişken ücret bilgisinin tutulması için kullanılır. Ardından Ucret değişkeni çeşitli hesaplamalara sokulur. B. DEĞİŞKENLERİ TANIMLAMAK Java Script içinde değişkenler kendi adlarıyla tanımlanırlar. Ayrıca istenirse Var deyimi kullanılarak değişkenler açıkça tanımlanabilir. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Örnek: Ucret = 300000000 Var Ucret = 3000000 Ancak genellikle herhangi bir tür tanımı yapılmadan değişkenlere değerler atanabilir. Aşağıdaki deyimlerin her ikisi de doğrudur: Ucret = 300000000 Ucret = "Ahmet Örnek" C. DEĞİŞKEN ADLANDIRMA KURLLARI Bir değişkeni adlandırırken şu kulların izlenmesi gerekir: -Boşluk içermez. 2
Background image of page 2
-255 karakteri geçemez. -Kapsama alanında tek olmalıdır. - - işareti kullanılabilir. D. DEĞİŞKENLERİN KAPSAMI Bir değişken bir fonksiyon içinde tanımlandığında; değişken yalnız onun içinde geçerlidir. Bu durumda o değişken lokal (yerel) değişken olarak adlandırılır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 10

java2 - DERS 2: VERLER TANIMLAMAK VE OPERATRLERLE ALIMAK...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online