{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

java2 - DERS 2 VERLER TANIMLAMAK VE OPERATRLERLE ALIMAK...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 2: VER İ LER İ  TANIMLAMAK VE  OPERAT Ö RLERLE  Ç ALI Ş MAK Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Verileri tanımlamak. -Operatörleri kullanmak. I. VER İ LERLE  Ç ALI Ş MAK JavaScript dilince yalnızca birkaç tane veri türü kullanılabilir. Bu veri türleri şunlardır: . Numeric . String . Logical A. JAVA SCR İ PT DE ĞİŞ KENLER İ Bir değişken (variable) verilerin bilgisayarın belleğinde tutulacağı alanları tanımlayan yerlerdir. Örneğin Ucret adlı bir değişken ücret bilgisinin tutulması için kullanılır. Ardından Ucret değişkeni çeşitli hesaplamalara sokulur. B. DE ĞİŞ KENLER İ  TANIMLAMAK Java Script içinde değişkenler kendi adlarıyla tanımlanırlar. Ayrıca istenirse Var deyimi kullanılarak değişkenler açıkça tanımlanabilir. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Örnek: Ucret = 300000000 Var Ucret = 3000000 Ancak genellikle herhangi bir tür tanımı yapılmadan değişkenlere değerler atanabilir. Aşağıdaki deyimlerin her ikisi de doğrudur: Ucret = 300000000 Ucret = "Ahmet Örnek" C. DE ĞİŞ KEN ADLANDIRMA KURLLARI Bir değişkeni adlandırırken şu kulların izlenmesi gerekir: -Boşluk içermez. 2
Background image of page 2
-255 karakteri geçemez. -Kapsama alanında tek olmalıdır. - - işareti kullanılabilir. D. DE ĞİŞ KENLER İ N KAPSAMI Bir değişken bir fonksiyon içinde tanımlandığında; değişken yalnız onun içinde geçerlidir. Bu durumda o değişken lokal (yerel) değişken olarak adlandırılır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}