Java3 - DERS 3 PROGRAM YAPISI Dersin sonunda yapabilecekleriniz-JavaScript program yapisini aiklamak-Fonksiyonlari aiklamak I PROGRAM YAPISI Bir

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 3: PROGRAM YAPISI Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript program yapısını açıklamak. -Fonksiyonları açıklamak. I. PROGRAM YAPISI Bir Javascript programı, sınırlı bir alanda ya da belli etiketler arasında yazılan komut ve diğer bileşenlerden oluşur. A. DEYİMLER Deyimler scriptin akışını sağlarlar. JavaScript içinde koşullu ifadeler, döngüler, nesne işlemler ve diğer tanımlama işlemleri belli deyimlerle yerine getirilir. Deyimler dilin komutlarıdır denebilir. JavaScript deyimleri bir noktalı virgül (;) işareti ile sonlanır. Bu genellikle bir koşul olmasa da, birden çok deyimin aynı satırda yazılması için bir zorunluluktur. B. KOŞULLU İFADELER Koşullu ifadeler program akışı içinde yönlenme ve karar verme olanağı sağlar. 1. if. ..else
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
If deyimi bir koşulu değerlendirerek bir blok deyimin işletilmesini ya da işletilmemesini sağlar. Seçimlik olarak bir else deyimi ayrıca ikinci bir blok deyimin birinci bloğa alternatif olarak işletilmesini sağlar. Basit biçimde else olmadan koşula bağlı olarak deyim işletilir: Eğer koşul doğruysa deyim işletilir, koşul doğru değilse deyimler atlanmış olur: Yapısı: if (koşul) { deyimler-1; } else { deyimler-2; } Case yapısı olarak bilinir. Bir değere göre değişik seçeneklerin işletilmesini sağlayan bir diğer karar yapısıdır. Genel Yapısı:
Background image of page 2
case etiket: deyim; break; case etiket: deyim; break; ... default : deyim;
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 16

Java3 - DERS 3 PROGRAM YAPISI Dersin sonunda yapabilecekleriniz-JavaScript program yapisini aiklamak-Fonksiyonlari aiklamak I PROGRAM YAPISI Bir

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online