java4 - DERS 4 OLAYLAR Ders sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 4: OLAYLAR Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Olayları açıklamak. -Olayları kullanıcıdan gelen hareketler olarak değerlendirmek. I. OLAYLAR JavaScript programları da genellikle olay temellidir. Olaylar, HTML sayfalarında genellikle kullanıcı etkileşimi sırasında oluşan şeylerdir. Örneğin kullanıcının faresiyle bir düğmeye tıklaması Click olayının oluşmasına neden olur. Bir olay, bir olay tutucuyu tetikler. Yani dugme1 adlı bir düğmeye tıklandığında dugme1_OnClick olay tutucusu tetiklenir. Örnek: <FORM> <BUTTON onclick='alert("En büyük bizim takım")' VALUE="Tıklayın"></FORM> Tablo: Olaylar ve oluştukları yer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Açıklama HTML elemanı onblur Odaklanmanın kaybedilmesi durumunda oluşur <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> onchange İçindeki değerin değiştirilmesi durumunda ya da odaklamanın kaybedilmesi durumunda oluşur. <INPUT>, <SELECT>, <TEXTAREA> onclick Tıklandığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. ondblclick Çift tıklanıldığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. onfocus Odaklanıldığında. Alanın aktifleştirilmesi gibi. . <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> onkeydown Bir tuşa basıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeypress Bir tuşa basıldığında ve bırakıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeyup Bir tuşun bırakılması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onload Pencerenin ya da dokümanın yüklemesi durumunda. <BODY>, <FRAMESET> onmousedown Bir fare düğmesine tıklanması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmousemove Farenin hareket ettirilmesi durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmouseout
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

java4 - DERS 4 OLAYLAR Ders sonunda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online