java5 - DERS 5 JAVASCRPT NESNELER Dersin sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 5: JAVASCRİPT NESNELERİ Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript nesnelerini açıklamak. I. JAVASCRİPT NESNELERİ JavaScript, bütün Web sayfasını ve tarayıcıyı nesneler topluluğu olarak görür. Bu sisteme DOM denir. Adını çok duyduğumuz bu DOM (Document Object Model), JavaScript içindeki bütün nesneleri ifade etmektedir. Hiyerarşik olarak çok sayıda nesneyi içerir. NetScape ve Microsoft tarayıcıları için DOM nesneleri farklı olduğu için yazılan kodlar uyumlu değildir. ŞEKİL 5-1: JAVASCRİPT NESNELERİ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A. WİNDOW NESNESİ Window nesnesi tarayıcının kendisidir. Window nesnesi birçok metot, özelliğe ve olay sahiptir. Örneğin pencerenin (window) açılması ve kapatılması birer olaydır.
Background image of page 2
Aşağıdaki örnekte Windows nesnesinin olaylarıyla uyarı ve onaylama işlemleri yapılmaktadır: Örnek: Window Açma ve Kapatma <HTML> <HEAD> <TITLE> Örnek </TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function uzmana_sor() { var soru= prompt("sorunuzu ne?","") if (soru== "") {
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
uzmanpenceresi=window.open("","","width=300,height=200");
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 8

java5 - DERS 5 JAVASCRPT NESNELER Dersin sonunda...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online