MSword2000t - Microsoft Word Microsoft Word 2000 bir kelime...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Microsoft Word Microsoft Word 2000 bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word 2000 programında oluşturulan dosyalara DOC uzantısı verilmektedir. Microsoft Word 2000 programı belgelerden oluşmuştur. Her belge sonsuz sayıda sayfadan oluşmuştur. Her sayfanın alt-üst-sağ-sol boşlukları vardır. Bu boşlukların boyutları istenildiğinde değiştirilebilir. Bu programda sayfa yapısı standartları A4 kağıdına göre bilgisayar tarafından düzenlenir. Kağıt yapısı da istenilirse değiştirilebilir. Word programında komutları çalıştırmak için menüler kullanılır. Menülerin ve komutların kullanılabilmesi ve yazılar, resimler ve tablolar üzerinde mutlaka bloklama yapılmalıdır. Bloklama, bir veya birden fazla harfin,kelimenin,cümlenin siyah bir çerçeve içine alınarak işaretlenmesi (seçilmesi) demektir. Word programında bir veya birden fazla yazıyı bloklamak için çeşitli yollar vardır. Bu yolları aşağıda belirtilmiştir. a. Bir veya birden fazla harfi bloklamak : İmleç bloklama yapılacak harfin sol yanına getirilir ve Shift tuşuna basılı iken sağ yön tuşuna basılır. Bir veya birden fazla harfi bloklamanın bir başka yoluda şudur. Mouse bloklanacak harfin sol yanına getirilir ve tıkla-sürükle metodu ile istenilen yere kadar bloklama yapılabilir. Mouse bırakıldığında bir veya birden fazla harf bloklanmıştır. b. Bir veya birden fazla kelime bloklamak : Üstteki metodlar aynen geçerlidir. Ayrıca mouse kelime üzerine getirilerek çift tıklama yapılırsa yanlızca o kelimenin tamamı bloklanmıştır. c. Bir veya birden fazla satır bloklamak : Mouse satırın başına getirilir ve görüntüsünde tek tıklama yapılır. Böylece sadece o satır bloklanmış olur. Eğer tek tıklama yerine tıkla-sürükle metodu uygulanırsa aynı anda birden fazla satır bloklamak mümkündür. d. Word ortamında bulunan yazıların tamamını bloklamak : Düzen menüsünde TÜMÜNÜ SEÇ komutu kullanılarak bütün yazılar bir işlemle aynı anda bloklanabilirler. NOT: Bloklama işlemi yapılan her yazı üzerinde her türlü işlem yapmak mümkündür. Bloklanan bir yazının bloğunu kaldırmak (iptal etmek) için her hangi bir yerde tek tıklama yapılmalıdır. 1. DOSYA MENÜSÜ a) Yeni : Yeni bir belge açmak için kullanılır. Ekrana gelen diyalog kutusunda BOŞ BELGE işaretlenir ve TAMAM butonu tıklanır. b) : Önceden kaydedilmiş bir dosyayı ekrana getirmek için kullanılır. Ekrana gelen diyalog kutusunda BAK bölümünden dosyanın bulunduğu sürücü ve klasör belirlenir. Büyük çerçeve içerisinde bulunan dosyalardan istenilen işaretlenir ve AÇ butonu tıklanır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 4

MSword2000t - Microsoft Word Microsoft Word 2000 bir kelime...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online