Muhasebenotlari - 1-VARLIKLAR = KAYNAKLAR 2-VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR 3-VARLIKLAR = SERMAYE BORÇLARBilgisayarlı Muhasebe Ders

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1-VARLIKLAR = KAYNAKLAR 2-VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR + ÖZ KAYNAKLAR 3-VARLIKLAR = SERMAYE+BORÇLARBilgisayarlı Muhasebe Ders NotlarıİŞLETMEİnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan,kuruluşta kişilerin malzeme,araç,gereç,hammadde para,mal gibi faktörleri bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek ve ya satmak doğrultusunda kurdukları iktisadi birimlerdir.İşletmelere örnek olarak :Üretim işletmeleri. Ticari işletmeler,oteller, bankalar diyebiliriz.İŞLETMENİN AMAÇLARI-Kar etmek (en düşük maliyete en yüksek kar)-Topluma hizmet-Faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek.NOT:işletmelerin kendilerini kuran kişi veya kişilerden ayrı bir tüzel kişiliği vardır.İŞLETME ÇEŞİTLERİ:1-Faaliyet Konularına Göre: Örnek:Üretim işletmeleri,satış işletmeleri,turizm işletmeleri...gibi.2-Mülkiyet Bakımından İşletmeler:A-Özel işletmeler (Şahısların kurduğu işletmeler)B-Kamu işletmelerin (Devletin kurduğu işletmeler)C-Karma işletmeler (Hem şahıs hem de devletin beraber kurduğu işletme)3-Büyüklüklerine göre: Büyük, orta küçük,cüce işletmeler olarak ayrılırlar.İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAKLARIİşletmenin kuruluşunda işletmeye konulan para ,bina,mal,araç,gereç gibi iktisadi değerlerin (ekonomik değerlerin) tümüne varlıklar denir. Bu varlıkların sağlandığı çeşitli kaynaklar vardır. İşletme sahip ve ortaklarının veya 3. kişilerin işletmeye koydukları varlıklar üzerindeki haklarına kaynaklar denir.Kaynaklar sermaye ve borçlar olmak üzere ikiye ayrılır.A-SERMAYE (özkaynaklar): İşletmeyi kuran sahip ve ortakların varlıklar üzerindeki haklarına sermaye denir.B-BORÇLAR (Yabancı kaynaklar ): İşletmeyi kuran sahip ve ortaklar dışındaki 3.kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına borçlar denir.ÖRNEK: A işletmesi 100.000.000.- TL para 200.000.000.- TL mal ve 300.000.000 TL’ lik bir araba konularak kurulmuştur .Kuruluşta 50.000.000.- TL borç alınmıştır. İşletmenin varlık ve kaynaklarını gruplandırdıktan sonra sermayeyi buluruz.ÇÖZÜM: Varlıklar= Sermaye + Borçlar Varlıklar BorçlarSayfa 2 / 3815.10.2001100.000.000 50.000.000 200.000.000300.000.000Toplam 600.000.000 = 50.000.000 + sermayeSermaye = Varlıklar – BorçlarSermaye = 600.000.000 - 50.000.000= 550.000.000 –-TL’ dir. İŞLETMENİN İŞLEVLERİ (faaliyetleri)-Pazarlama işlevi-Personel işlevi-Üretim işlevi-Finansman işleviMUHASEBE:İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişme yaratan (azalma – çoğalma gibi) ve parayla ifade edilen mali nitelikteki işlemleri kaydetmek,sınıflandırmak,özetlemek,analiz ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kuruluşlara rapor halinde sunmak için kullanılan bilgi sistemidir....
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 38

Muhasebenotlari - 1-VARLIKLAR = KAYNAKLAR 2-VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR 3-VARLIKLAR = SERMAYE BORÇLARBilgisayarlı Muhasebe Ders

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online