net1 - DERS 1 C'A GENEL BAKI Dersin sonunda...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DERS 1: C#'A GENEL BAKI Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -Basit bir C# programn tanmlamak-Console ve System Namespace'leri kullanmak.-Program Derleme ve Yrtmek I. MICROSOFT. NET .NET, bildiiniz gibi Microsoft tarafndan 2002 ylnda tantlm yeni bir teknoloji. .NET Platformu belli bileenlerden oluur: -stemciler ve Aygtlar (clients and devices)-XML Web servisleri-.NET sunucular (servers)-Gelitirme Aralar (Developer tools) stemciler ve Aygtlar (clients and devices) Smart istemci uygulamalar PC'lerin ve dier akll aygtlar XML Web servisleri zerinde istedii yerden ve zamanda alrlar. Bu konu nemlidir. nk bakarsanz aygtlar klmekte, yaygnlamakta ve bilgi ilem hz da artmaktadr. PC temelli veri ileme hz ok hzl artmaktadr. XML Web servisleri Microsoft Visual Studio .NET ve Microsoft .NET Framework, uygulama gelitiriciler iin XML Web servislerini gelitirmek ve kullanma hazr hale getirmek iin kullanlan aralardr. XML Web servisleri kk, yeniden kullanlabilir bileen uygulamalardr. Internet zerinde sitelerin ve uygulamalarn btnlemesini salarlar. XML Web servisleri, yap talar gibi birbirine baldr ve kullanclarn yerinde grevleri yerine getirirler. Microsoft ve dierleri yap talar servislerinin ekirdeini gelitirmektedirler. Ayrca Microsoft, Passport ile kullanc kimlik denetimi zerine kurulu .NET My Services' gelitirmektedir. .NET platformuyla XML tabanl Web servisleri olanakl hale gelmitir. Bildiimiz gibi eski nesil Web siteleri dier sitelerle konumazlar. Dier sitelerle ibirlii yapmalar iin ciddi yazlmlarn yazlmas gerekir. te, .NET Platformu Web sitelerinin ve servislerinin birbiriyle kolayca ve benzersiz biimde iliki kurmas iin kolaylklara sahiptir. Web servislerinin en kolay tanm, Web Servisi standart Web protokolleriyle eriilebilen programlanabilir bir uygulamadr. Internet zerinde kullanlabilecek drt tr ya da kategori olarak tanmlanabilecek Web Servisi vardr: .NET Building Block Servisleri ekirdek (core) Microsoft .NET yap ta servisleri unlar kapsar: Identity: Microsoft Passport ve Windows authentication technology zerine kurulmutur....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

net1 - DERS 1 C'A GENEL BAKI Dersin sonunda...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online