net2 - Enum, struct gibi yapilarla oluturulur. Yerleik...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Enum, struct gibi yapılarla oluşturulur. Yerleşik (built in) değer türündeki değişkenler basit ya da temel veri türleri olarak da tanımlanırlar. Örnek: int ya da System.Int32 Basit veri türleri: Anahtar sözcük Yapıcısı sbyte system.sbyte byte system.byte short system.int16 ushort system.uint16 int system.int32 uint system.uint32 long system.int64
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ulong system.char float system.single double system.double bool system.boolean decimal system.decimal II. YERLEŞİK VERİ TÜRLERİNİ  KULLANMAK Yerel değişkenler (local variables) türü ve adıyla birlikte tanımlanırlar: int PersonelAdedi; Bir tanımlama içinde birden çok değişken tanımlanabilir: intPersonelAdedi, MemutAdedi; A. DEĞİŞKENLERE DEĞER ATAMAK Bir değişkene değer atamak için = işareti kullanılır: intMemurAdedi = 30 B. C# OPERATÖRLERİ
Background image of page 2
Program yazarken ifade (expression) denilen yapıları kullanırız. Örneğin bir değişkene bir değer atamak ya da bir değişkenin değerine göre bazı deyimleri kullanmak ya da kullanmamak gibi. İşte bu süreç içinde hep kullandığımız özel karakterler operatör olarak adlandırılır. Operatörler (İşleçler) çeşitli işlemleri yapmamızı sağlarlar. Operatörleri işlevlerine göre belli kategoriler halinde ele alabiliriz: Operatör Kategorisi Karakterleri Atama Operatörleri = Eşitlik Operatörler = =, != İlişkisel Operatörler <, >, <=, >= Koşul Operatörleri Artırma Operatörleri ++ Eksiltme Operatörleri -- Aritmetik Operatörler *, /, -, +, %
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 11

net2 - Enum, struct gibi yapilarla oluturulur. Yerleik...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online