net3 - DERS 3: DEYMLER Amalar: Deyimleri (statements)...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 3: DEYİMLER  Amaçlar: Deyimleri (statements) açıklamak. Program denetim deyimlerini açıklamak. I. DEYİMLER Bir program bir dizi deyimden oluşur. Deyimler, ifadeler, açıklamalar ve programın işleyişi içinde işlevsel olan program satırlarıdır. Ancak C# dilinde deyimler sırayla ve satırlar halinde yazılmak yerine bloklanırlar. Bloklama, C# programı içinde deyim yapısını etkileyen en önemli yapıdır. C# blokları küme işareti (braces) olarak bilinen işaretlerle belirtilirler: Kod bloğu: { program kodu } Kod blokları program parçalarının (yordamların) oluşmasını sağlar. Bu anlamda program içinde değişkenlerin tanımlamalarında ve kapsamların önemli rol oynar:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kod bloğu: { int i; } . { int i; } Yukarıda iki ayrı blok içinde aynı değişken tanımlanmıştır. Bir de iç içe tanımlanan kod blokları vardır: {
Background image of page 2
int i; . { int i; . } } II. PROGRAM DENETİM DEYİMLERİ Program içinde yer alan deyimleri, atama deyimleri, karar (sapma) deyimleri, döngü (loop, iteration) ve C'ye özel atlama (jump) deyimleri olarak gruplandırabiliriz. Program Denetimi Yapıları: Karar (sapma) Döngü
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Atlama Klasik (geleneksel) programlamada programın akışı sıradan gider. Diğer bir deyişle programın işletimi deyimlerin sırasıyla yürütülmesiyle (satır satır) devam eder. Bir karar, döngü ya da bir atlama deyimi ile karşılaşılması durumunda programın işletim sırasını değiştirir. Ana karar yapıları şunlardır: Karar yapıları: If. .Else Switch Döngüler özellikle programın etkinliği bakımından önemli bir programlama tekniğidir.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 17

net3 - DERS 3: DEYMLER Amalar: Deyimleri (statements)...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online