net4 - DERS 4 METODLAR VE PARAMETRELER Amalar Metotlari...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 4: METODLAR VE  PARAMETRELER Amaçlar: Metotları tanımamak ve metot oluşturabilmek Parametre kabul etmek ve değer döndürmek I. METODLAR C# programları, her biri fonksiyon kod birimi olan sınıflardan (class) oluşur. Class'lar içinde yer alan ve belli bir işlemi gerçekleştirmek için kullandığımız üyelere de metot (method) denir. Bu konuda, programlar içinde tıpkı birer komut gibi kullanabileceğimiz ve nesnelerimiz üzerinde çeşitli işlemleri yapabileceğimiz metotlara bakacağız: A. METOTLARI TANIMLAMAK Belli bir ad altında bir araya getirilmiş C# deyimlerine metot denir. Bir metodu bir fonksiyon, bir yordam ya da bir procedure olarak düşünebilirsiniz. Örnek: Using System; class OrnekClass {
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
{ Console.WriteLine("Ornek Metot"); } static void Main() { Console.WriteLine("Main Metot"); } } Yukarıdaki örnekteki metotları bulabilir misiniz? Doğru yanıt:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

net4 - DERS 4 METODLAR VE PARAMETRELER Amalar Metotlari...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online