net5 - DERS 5: NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Amalar: Nesne...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 5: NESNE TABANLI  PROGRAMLAMA Amaçlar: Nesne (object) ve sınıf (class) kavramlarını nesne tabanlı programlama (object oriented programming) kavramı olarak tanımlamak. C#'da sınıfları tanımlamak ve kullanmak. I. CLASS (SINIF) KAVRAMI Class (sınıf) kavramının temelinde sınıflama gelir. Bazı nesneleri düşünelim; evler, arabalar, masalar, vb. Aslında "ev" deyince bütün evlerden söz ederiz. Böylece ortak davranış ve özelliklerin sınıflamasından söz edebiliriz. Nesne tabanlı programlama kavramı içinde bu iki terim karşımıza çıkar: Nesneler (objects) ve sınıflar (classes). Burada en belirgin ayrımı şu şekilde yapabiliriz: Sınıflar nesnelerin kopyasıdır. Programcıları bir ev planının (nesnesinin) kopyasını çıkartarak kullandıkları gibi ev nesnesinin işlevlerini kullanılırlar. Nesne tabanlı programlamada; nesneler bir sınıfı temel alarak oluşturulur. Bir sınıftan bir nesne oluşturma işlemine örnekleme (instantiating) denir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS101 taught by Professor Daviddavenport during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 9

net5 - DERS 5: NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Amalar: Nesne...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online