Sql1 - I SQL DEYMLER SQL deyimleri veritabanlari zerinde...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. SQL DEYİMLERİ SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir: DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri. DML (Data Manuplation Language) : Veri düzenleme dili. DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili. A. DDL (DATA DEFİNİTİON LANGUAGE) DEYİMLERİ DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: CREATE ALTER DROP CREATE DEYİMİ CREATE deyimi tablo ve view gibi bir veritabanı nesnesi yaratmayı sağlar. Tablo Yaratmak: Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır. Yapısı: CREATE <tablo adı>
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Örnek: CREATE TABLE Musteri ( mus_id char(4) NOT NULL mus_ad varchar(40) NULL, ili varchar(20) NULL, ulke char(2) NULL, adres varchar(30) NULL ) NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir. SQL'de SMALLINT, VARCHAR, DECIMAL(x,y), FLOAT(x;y), DATE, LOGICAL, TIME, TIMESTAMP, GRAPHIC(n) gibi alan veri türleri vardır. Örnek: CREATE TABLE personel ( Sskno Integer, Adi Varchar(20) not null, Soyadi Varchar(20) not null, Departman integer ) NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır. ALTER DEYİMİ Daha önce yaratılmış nesnenin değiştirilmesini sağlar. Örneği bir tablonun tasarımını değiştirmek gibi. Örnek: ALTER TABLE Musteri
Background image of page 2
ADD tel varchar(20) NOT NULL Yukarıdaki deyimde musteri tablosunun alanlarına tel adlı bir alan daha eklenmiştir. DROP DEYİMİ Bir nesnesin silinmesini sağlar. Örnek: DROP TABLE MUSTERI Müşteri tablosunun verilerini ve tabloyu siler.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DEYİMLERİ Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir. SELECT INSERT UPDATE DELETE SELECT DEYİMİ Veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yöntemidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT deyimi yazılır. Temel Yapısı:
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 16

Sql1 - I SQL DEYMLER SQL deyimleri veritabanlari zerinde...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online