sql2 - I. SQL FONKSYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar,...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. SQL FONKSİYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL ( T-SQL ) programlama dilinde değişik kategorilerle adlandırılan fonksiyonlar vardır. Bunlardan en yaygını veriler üzerinde işlem yapan toplama ya da gruplama olarak adlandırabileceğimiz aggregate fonksiyonlarıdır. A. GRUPLAMA FONKSİYONLARI Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç değer döndürürler. Toplama ya da gruplama fonksiyonları olarak adlandırabileceğimiz bu fonksiyonlar genellikle GROUP BY deyimi ile kullanılırlar. Gruplama fonksiyonları aşağıdaki ifadeler içinde kullanılabilirler. SELECT deyiminin listesinden (bir subquery olarak) Bir COMPUTE ya da COMPUTE BY sözcüğü ile. Bir HAVING sözcüğü ile. Transact-SQL programlama dilinde şu aggregate fonksiyonları kullanılır: AVG COUNT GROUPING MAX MIN SUM STDEV STDEVP
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
VAR VARP NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır. AVG (T-SQL) Fonksiyonu Bir grup içindeki değerlerin ortalamasını döndürür. Null değerler dikkate alınmaz. Kullanım Biçimi: AVG( [ALL | DISTINCT] ifade ) Argümanları: ALL  Ortalama fonksiyonunu bütün değerlere uygular. DISTINCT  İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır. ifade Sayısal bir değeri olan ifade ya da kolon adı.
Background image of page 2
Örnek : Aşağıdaki örnekte satış miktarları toplanmakta ve ortalaması alınarak iki ayrı sonuç değeri verilmektedir: USE Northwind GO SELECT AVG(quantity), SUM(quantity) FROM [Order Details] GO COUNT (T-SQL) Fonksiyonu Bir grup içindeki eleman sayısını verir. Kullanım Biçimi: COUNT( {[ALL | DISTINCT] ifade ] | * } ) Argümanları: ALL  Fonksiyonunu bütün değerlere uygular. DISTINCT 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır. ifade Bir ifade ya da kolon adı. *   Bir tablodaki bütün satırların sayısını döndürmek için kullanılır. COUNT( * ) herhangi bir paratmetre ile kullanılmaz ve DISTINCT ile kullanılmaz. COUNT(*) ile null ve tekrar eden değerler dahil bütün elemanlar sayılır.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 18

sql2 - I. SQL FONKSYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar,...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online