{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sql3 - I SQL DEYM BLOKLARI SQL deyimlerini iletirden bir...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. SQL DEY İ M BLOKLARI SQL deyimlerini işletirden bir grup deyimi bir arada işletmek gerekebilir. Bu olanak deyim bloklarıyla yapılır. Diğer bir olanak da IF, CASE ve WHILE gibi hem blok olarak hem de blok olmadan işletilecek deyimleri belli koşullara bağlamaktır. A. BEGIN...END BEGIN ve END deyimleri bir grup SQL deyimini bir blok i ç inde toplamayı sa ğ lar.  Ö rne ğ in IF deyimi ile yalnızca bir deyimin i ş letilip i ş letilmemesi sınanırken, BEGIN ve END blo ğ u ile bir grup deyimin  ç alı ş tırılıp  ç alı ş tırılmaması  sa ğ lanır.  Ö rnek:  WHILE (SELECT AVG(adet) FROM titles) < 30 -- döngü başlat BEGIN UPDATE siparis SET adet= adet* 2 END BEGIN ve END deyimleri genellikle  ş u durumlarda kullanılır.  WHILE ile döngü yapıldığında. Bir CASE fonksiyonunun blok deyimi içermesi durumunda. IF ve ELSE deyiminde.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

sql3 - I SQL DEYM BLOKLARI SQL deyimlerini iletirden bir...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online