sql3 - I. SQL DEYM BLOKLARI SQL deyimlerini iletirden bir...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. SQL DEYİM BLOKLARI SQL deyimlerini işletirden bir grup deyimi bir arada işletmek gerekebilir. Bu olanak deyim bloklarıyla yapılır. Diğer bir olanak da IF, CASE ve WHILE gibi hem blok olarak hem de blok olmadan işletilecek deyimleri belli koşullara bağlamaktır. A. BEGIN. ..END BEGIN ve END deyimleri bir grup SQL deyimini bir blok içinde toplamayı sağlar.  Örneğin IF deyimi ile yalnızca bir deyimin işletilip işletilmemesi sınanırken, BEGIN ve END bloğu ile bir grup deyimin çalıştırılıp çalıştırılmaması  sağlanır.  Örnek:  WHILE (SELECT AVG(adet) FROM titles) < 30 -- döngü başlat BEGIN UPDATE siparis SET adet= adet* 2 END BEGIN ve END deyimleri genellikle şu durumlarda kullanılır.  WHILE ile döngü yapıldığında. Bir CASE fonksiyonunun blok deyimi içermesi durumunda. IF ve ELSE deyiminde. B. DENETİM DEYİMLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 5

sql3 - I. SQL DEYM BLOKLARI SQL deyimlerini iletirden bir...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online