sql4 - DERS 4: VIEW KULLANIMI Amalar: VIEW oluturmayi ve...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS 4: VIEW KULLANIMI Amaçlar: VIEW oluşturmayı ve kullanımını açıklamak. I. VIEW NEDİR? Tablolardaki verilere erişmenin bir diğer yolu da view'ler geliştirmektir. View'ler tabloların belli kolonların listelendiği ayrıca hesaplama işlemlerinin yapıldığı bir veri erişim yöntemidir. View kullanmanın çok sayıda üsütünlüğü (kolaylığı) vardır. Bunların başında database üzerindeki çok sayıdaki tablo üzerinde özel görünümler yaratması ve kullanıcılara tablolar (görünümün altında yatan) üzerinde izin vermeden tablolar üzerinde işlem yapmalarını sağlar. Örneğin kullanıcı, tablonun sadece belli kolonlarını içeren bir View üzerinde çalışabilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 3

sql4 - DERS 4: VIEW KULLANIMI Amalar: VIEW oluturmayi ve...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online