{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sql5 - I STORED PROCEDURE SQL Server'daki Stored...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. STORED PROCEDURE SQL Server'daki Stored procedure'lar aynı diğer programlama dillerindeki procedure'lara benzer. SQL deyimlerini içeren komut doayaları hazırlanır ve sunucu üzerinde saklanır. Stored procedure aracılığıyla şu işlemler yapılablir: Input parametrelerini kabul ederek ve birçok değerin geri dönmesini sağlar. Database içindeki işlemleri yapmak için programlama deyimleri içerir. Stored procedure'lar genellikle rutin hale gelmiş işleri kolayca yapmak için geliştirilirler. SQL deyimleriyle yazılan stored procedure'lar sadece ilk kez çalıştırıldıklarında derlenirler. Daha sonraki çalıştırma işlemlerinde derlenmezler ve böylece hızlı bir biçimde çalışma sağlanmış olur. Örnek bir stored procedure tasarımı: USE Northwind GO CREATE PROC pahali_kitaplar AS SELECT * FROM products WHERE unitprice > 30 GO Stored procedure'ı Çalıştırma: EXEC pahalı_kitaplar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A. CREATE PROCEDURE Deyimi Bir SQL Server stored procedure'ı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

sql5 - I STORED PROCEDURE SQL Server'daki Stored...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online