1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GR HTML ile uramaya baladnz ve hemen bu dilin yetersizliklerini kefettiniz. Bu eksikleri Javascript ile gidermeye altnz. Fakat hal eksik bir eyler var. Sayfalarnza Form koyuyorsunuz, fakat mailto: kprsnden baka bir ACTION koyamyorsunuz. Veya koyuyorsunuz da hep bakalarnn yazd programlara, Scriptlere kpr veriyorsunuz. ou zaman bu kprler de ilemiyor. CGI dnyasna hogeldiniz! Eer u andaki planlarnzn arasnda yeni bir dil renmek yoksa, korkarm planlarnz deitireceksiniz. Bir dil renmeye oktandr niyetli idiniz, fakat bir trl dili belirleyemiyor idi iseniz, tebrikler, Perl reniyorsunuz! Hemen gznz korkmasn! Muhasebe veya kelime-ilemci bir program yazacak ekilde Perl renmeye kalkmayacaz. Zaten bu kadarck bir kitapkla, Perl gibi bir dil renilemez. Sadece CGIa yetecek kadar Perl reneceiz. Bu, Web sitenize evsahiplii yapan Web Servera Filanca formdaki bilgileri al; u dosyaya ekle; sonra formu dolduran kiiyle elektronik mektup yollayarak teekkr et vebana da durumu bildir! demeye yetecek kadar Perl demektir. Perl, Internet bu kadar yaygn deilken, yani tarihin karanlk alarnda (ill bilmek istiyorsanz, 1986 ylnda!), Larry Wall adnda Unix iletim sistemi ile alan bir bilgisayar ann yneticisi tarafndan, hergn yapt ileri kolaylatracak bir makro dili olarak gelitirilmi. Larry, sorumlu olduu sistemin kullanm ve durumu ile ilgili yzlerce raporu yazdrmak iin komut istemci satrndan ayn komutlar tek-tek girmekten bkm. Kendi kendine u sisteme btn bu komutlar hergn tek tek vermektense bir dosya olarak versem; ne kadar kolay olur! demi. Fakat o tarihte Larrynin Unixinde ve dier Unix trevlerinde bir ok programlama dili mevcut olduu halde, pratik, bir yn raporu alp iinden gerekli bilgileri eken ve bunu rapor haline getiren bir dil yoktu. Larry, aresiz kalan btn bilgisayarclar gibi, oturdu, kendi programlama dilini kendisi yazd! Ortaya kan dile, Practical Extraction and Report Language (Pratik ekme ve Rapor [etme] Dili) ad verildi. Tek ilevi vard: Unix operatrnn eitli kayt (log) dosyalarndan ihtiyac olan bilgileri ekip, bir rapor biimine sokarak, ya yeni dosyaya kaydetmek, ya ekranda grntlemek ya da yazcda yazdrmakt. Faka...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online