{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1 - GR HTML ile uramaya baladnz ve hemen bu dilin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
G R �� HTML ile u ra maya ba lad n z ve hemen bu dilin yetersizliklerini ke fettiniz. Bu eksikleri Javascript ile � � gidermeye al t n z. Fakat hal eksik bir eyler var. Sayfalar n za Form koyuyorsunuz, fakat mailto: � � � � � k pr s nden ba ka bir ACTION koyam yorsunuz. Veya koyuyorsunuz da hep ba kalar n n yazd � � � � ��� programlara, Script lere k pr veriyorsunuz. o u zaman bu k pr ler de i lemiyor. � � CGI d nyas na ho geldiniz! E er u andaki planlar n z n aras nda yeni bir dil renmek yoksa, korkar m planlar n z � � � �� � � � de i tireceksiniz. Bir dil renmeye oktand r niyetli idiniz, fakat bir t rl dili belirleyemiyor idi iseniz, � � �� � � tebrikler, Perl reniyorsunuz! �� Hemen g z n z korkmas n! Muhasebe veya kelime-i lemci bir program yazacak ekilde Perl renmeye � � � �� kalkmayaca z. Zaten bu kadarc k bir kitap kla, Perl gibi bir dil renilemez. Sadece CGI a yetecek kadar �� �� �� Perl renece iz. Bu, Web sitenize evsahipli i yapan Web Server a Filanca formdaki bilgileri al; u dosyaya �� ekle; sonra formu dolduran ki iyle elektronik mektup yollayarak te ekk r et vebana da durumu bildir! demeye yetecek kadar Perl demektir. Perl, Internet bu kadar yayg n de ilken, yani tarihin karanl k a lar nda (ill bilmek istiyorsan z, 1986 � � y l nda!), Larry Wall ad nda Unix i letim sistemi ile al an bir bilgisayar a n n y neticisi taraf ndan, � � �� � herg n yapt i leri kolayla t racak bir makro dili olarak geli tirilmi . Larry, sorumlu oldu u sistemin ��� � � � kullan m ve durumu ile ilgili y zlerce raporu yazd rmak i in komut istemci sat r ndan ayn komutlar � � tek-tek girmekten b km . Kendi kendine u sisteme b t n bu komutlar herg n tek tek vermektense bir �� � � dosya olarak versem; ne kadar kolay olur! demi . Fakat o tarihte Larry nin Unix inde ve di er Unix t revlerinde bir ok programlama dili mevcut oldu u halde, pratik, bir y n raporu al p i inden ��� gerekli bilgileri eken ve bunu rapor haline getiren bir dil yoktu. Larry, aresiz kalan b t n �� � � bilgisayarc lar gibi, oturdu, kendi programlama dilini kendisi yazd ! Ortaya kan dile, Practical Extraction and �� Report Language (Pratik ekme ve Rapor [etme] Dili) ad verildi. Tek i levi vard : Unix operat r n n � � � e itli kay t (log) dosyalar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}