Fakat bu kez sunucuda farkl ilemler olur sunucu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sunucuda farkl ilemler olur: Sunucu, kendisine gelenleri inceler ve ikiye ayrr: Veriler ve komutlar. Veriler, bizim iin o anda oluturulan ortamda kaydedilir; komutlar ise altrlmak zere iletim sistemine aktarlr. Web Server programnn alt iletim sistemi, kendisine Web Server tarafndan iletilen u komutu icra et bakalm! talebini inceler; ve gereini yerine getirir. (Bu komut, C: srcsndeki btn bilgileri sil! bile olsa! Buna aada dneceiz.) Bu anlamda CGI, istemcinin Web Servera ve onun iletim sistemine i yaptrtt noktadr. CGI program, bu ileri belirten programdr. Perl, bu programlar yazdmz ve ardmz program yazmakta kullandmz bir dildir. Perl ile ok i yaplabilir. Fakat bu kitapkta biz Perln sadece CGI ilgilendirdii kadaryla ilgileneceiz. Baka bir deyile bu kitapk bir Perl kitap deil, bir CGI kitapdr. lgimiz dil olarak Perlden ok Perln CGIda nasl kullanlacana ynelik olacaktr. Dolaysyla, nce uzun uzun CGI tanyacaz. Bunun iin Web Servern ne olduuna ve nasl altna bakacaz. Ve tabi bu amala bir ok Perl program yazacaz. Perl ile veya hangi dille yazlrsa yazlsn, CGI program kendi bana i yapmaz, Web Servera o iin yaplmasn bildirir. Baka bir deyile Perl ile yazacamz CGI program aslnda sadece Web Server programlamaya yarar. Kelime-ilem programnz iin makro yazarken nasl bu programn neler yapabileceini bilmek zorunda iseniz, CGI program yazabilmek iin de Web Server programn tanmanz, imkan ve yeteneklerini, iletim sistemi ile nasl etkiletiini bilmeniz, dolaysyla bir lde de olsa iletim sistemi tanmanz gerekir. Bu kitapkta bu bilgiler yer alyor....
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online