{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fakat ilk srmn paylaanlar perl ki ilk srmnde ad bile

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t ilk srmn paylaanlar Perl (ki ilk srmnde ad bile yoktu!) o kadar sevdiler ki, 1988 Usenet Konferansna katlanlarn kap kap paylat tek ey Perl disketleri oldu. Perln hreti Unix ile snrl kalmad; Microsoft firmas NT, IBM ise OS/2 iin srmlerinin hazrlanmasna yardmc oldular. Netscape, Apache ve Microsoft Web Server programlarna Internet Client (istemci) programlar (Internet sitelerini ziyaret eden kiinin Browser) tarafndan gnderilecek bilgilerin ilenmesi gibi Web Servera bir dizi komut vermek vermek gerektiinde kullanlacak Script (betik) dili aradklarnda tereddtsz Perle de yer verdiler. Perl bu amala kullanlabilecek diller arasnda gerek kullanm kolayl, gerekse Unix uzmanlar tarafndan zaten yaygn olarak kullanlmas sebebiple n sraya geti. imdi 5nci srmne ulam bulunan Perl ile ilgili temel bilgiyi 200 ksur sayfalk perl manpage dosyasnda bulabilirsiniz. Bu dosyay indirebileceiniz yerlerin banda http://www.perl.com/perl/info/documentation.html#online adresi gelir. Ayrca Usenette Perln geliimi konusundaki u Haber Gruplarna bakabilirsiniz: news://comp.lang.perl.announce news://comp.infosystems.www.authoring.cgi Perln bu denli tutulmas ve Internette istemci ve sunucu sistemler (Browser ve Web Server) arasnda arac olarak kullanlmas bir ka sebebe balanabilir. Bunlarn banda Perln bir Script dili olmas gelir: yani Perl ile yazdnz program, bir dz yaz dosyasdr ve alabilmesi iin bir yorumlaycya ihtiya vardr. Derlenmemitir; yani ortada bir .exe veya .com dosyas bulunmaz. imdi biraz da CGI zerinde duralm. Yukarda CGIn, Internet istemcisi ile sunucusunun bulutuu nokta olduunu belirttik. Bu noktaya Common Gateway Interface (Ortak Geit Arayz) denir, nk Web Server program, istemci programdan (browser) kendisini altran bilgisayara gnderilen komutlar iin bir geit noktasdr. Sizin Web tasarmcs olarak szgelimi bir Formdaki bilgilerin alnp, bir dosyaya kaydedilmesi iin vereceiniz komutu, sitenizin bulunduu bilgisayarn iletim sistemi icra edecektir. Formunuzdaki bilgilerin alnp, sz gelimi size elektronik mesaj olarak gnderilmesini istiyorsanz, gerekte sitenizin evsahibi olan bilgisayara, E-mail programnn mektup gnderme blmn altr da, u mektubu gnder bakalm! demi oluy...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online