Demi oluyorsunuz bu komut icra taleplerinin

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: orsunuz. Bu komut icra taleplerinin, Internetten (browserdan) alnp evsahibi bilgisayarn iletim sistemine aktarlmas iin bir ortak geit ve bu geitte sizin bu komut taleplerinizi karlayp, iletim sistemine aktaracak bir ara-birim gerekir. Bu arabirim, CGIdr. CGI program dediimiz ey ise Perlle yazlabilir; C, Delphi, Visual Basic ile yazlabilir; yeter ki Web Server bu program altrabilsin; programn verecei komutlar alp, kendisinin de zerinde bulunduu iletim sistemine iletebilsin. Bu ilikileri daha iyi anlayabilmek iin biraz daha yakndan bakalm. Internette istemciler ve sunucular vardr. stemci (client), bir Internet Browser programdr; bu program kullanc olarak bizim arzu ettiimiz Internet adresini bulmak ve bu adresteki HTML belgesini Browser penceresinde grntlemekle grevlidir. Internet dediilmiz kablolar, uydular, Routerlar kmesinin nasl altnz bildiinizi varsayyorum. Bu konuda birok yerde, rnein Byte Dergisinin Kasm 1998 saysyla birlikte verilen Bir Web Sitesi Kuralm adl kitapkta, gerekli bilgiyi bulabilirsiniz. Internetin dier ucunda bulunan sunucu da tpk bizim Browser programmz gibi bir programdr; bir bilgisayarda alr ve o bilgisayarda da tpk bizim istemci bilgisayarmz gibi bir iletim sistemi bulunur. Bizim istemci olarak gnderdiimiz talep, sunucuya ulatnda neler olur? nce Web Server program, talebi inceler, taleple birlikte kendisine gelen bir ok bilgiyi kaydedecei bir ortam (Enivronment) oluturur. Sonra talep edilen HTML dosyasn kendi bilgisayarnda bulur ve istemciye gnderir. stemci olarak her zaman dz bir HTML dosyas talep etmeyiz. Kimi zaman szgelimi bir formda Gnder dmesini tklarz. HTML bilginizi yoklayn; genellikle bir Gnder dmesi, ait olduu Form etiketinin ACTION blmnde yazl komutu harekete geirir. Byle bir istem halinde neler olur? Bizim amzdan farkl hi bir ey olmaz: bizim Browser programmz tpk dz bir HTML talep ettii gibi, Formun bilgisini derler-toplar paketler Sunucuya gnderir. Gnderilen ey yine Internet denen ortamdan geer ve sunucuya ular. Fakat bu kez...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online