2 - Kiisel Web Server Kuralm imdi asl mevzuya girmeden ksa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kiisel Web Server Kuralm imdi asl mevzuya girmeden ksa bir hazrlk yapmamz gerekir. Diyelim ki bir CGI program yazdk. Bu program Web Servera gnderip, uygulamaya koymadan nce, kendi bilgisayarmzda denememiz gerekmez mi? Fakat dedik ki, CGI programlar Server iin yazlr ve Serverda alr. Bugne kadar istemci olmaktan baka bir ilevi olmayan kendi bilgisayarmzda bu ii yapabilir miyiz? Evet yaparz; yapmak zorundayz. Bir CGI programn gerek Web Serverda, gerek Internette denemeye kalkmak, hem ok tehlikeli olabilir, hem de ok masrafl. nce kendi istemci bilgisayarmz, kk bir sunucu haline getirelim ve CGI programlarmz kendi bilgisayarmzda deneyelim. Perl, Unix dilidir; dolaysyla herhangi bir Unix-trevi iletim sisteminde (rnein Linuxta) hi bir ey yapmaya gerek olmadan alr. NT iletim sistemiyle alan Web Server programlar da Perl ile yazlm CGI programlarn altrabilirler. cretsiz site yeri veren Web Evsahibi firmalar (Hosting irketleri) genellikle Unix-tabanl sistemlere sahiptir. Fakat sizin evsahibiniz NT-tabanl bir Web Servera sahipse, byk bir ihtimalle sistemini Perl tanyacak ve altrabilecek ekleri yapmtr. Yazacamz CGI programlarn snayacanz kiisel bilgisayarnz Linux ile alyorsa, muhtemelen bir Web Server program ya kurulmutur; ya da elinizdeki Linux datm CD-ROMunda bunu yapmanz salayacak dosyalar vardr. Linux ile alan bilgisayarnza Web Server programn kurduunuz zaman bu program Perl anlar, yorumlar ve uygular; zel bir nlem almanz gerekmez. Kiisel bilgisayarnz Windows 95, 98, NT4 WorkStation veya NT4 Server ile alyorsa, sisteminize bir Web Server programn siz kurmak zorundasnz. Windows 2000 Professional veya Windows 200 Server ise Kiisel Web Server programn kendiliinden kurar. Ancak btn Windows sistemlerinde, kiisel Web Servern Perl ile yazlm CGI programn anlar hale gelmesini salamak size der. imdi ksaca bir Windows sistemine kiisel Web Server kurma ve bu Server Perl anlar hale getirme konusu zerinde duralm. Windows 98e bir kiisel Web Server kurmaya gemeden nce bilgisayarmza bir kimlik vermemiz gerekir: Bilgisayarm/Denetim Masas/A tklayarak aacanz diyalo kutusunda ikinci sekme olan Tanmlamay an ve Bilgisayar ad kutusuna istediiniz ad yazn. Bilgisayarn a ortamnda olmas gerekmez. Sonra Win98 CD-ROMunda Add-ons klasrndeki PWS dizininde Kur.exeyi tklayn. Ayn ilemi NT iin Option Pack CD-ROMunu kullanarak da yapabilirsiniz. Option Pack CD-ROMundaki Default.htmi aarsanz, bilgisayarnzn Windows 98 ile altn alglayacak olan program size Personal (kiisel) Web Server (PWS) kurmay nerecektir. NT4 Workstation veya NT4 Sevrer sistemlerine kiisel Web Server olarak Internet Information Server (IIS) kurulmaldr. NT Option Pack CD-ROMunundaki Default.htmi aarsanz, program size IISii kurmay nerecektir. (NT4 sistemlerine IISi kurmadan nce, Service Pack 3 uygulayn; Internet Explorer 5i kurun. Elinizde varsa Service Pack 4, 5 veya 6y en son uygulayn.) ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online