{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 - Kiisel Web Server Kuralm imdi asl mevzuya girmeden ksa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ki isel Web Server Kural m imdi as l mevzuya girmeden k sa bir haz rl k yapmam z gerekir. Diyelim ki bir CGI program yazd k. � � Bu program Web Server a g nderip, uygulamaya koymadan nce, kendi bilgisayar m zda denememiz gerekmez mi? Fakat dedik ki, CGI programlar Server i in yaz l r ve Server da al r. Bug ne kadar � � �� istemci olmaktan ba ka bir i levi olmayan kendi bilgisayar m zda bu i i yapabilir miyiz? Evet yapar z; yapmak zorunday z. Bir CGI program n ger ek Web Server da, ger ek Internet te denemeye kalkmak, hem � � ok tehlikeli olabilir, hem de ok masrafl . nce kendi istemci bilgisayar m z , k k bir sunucu haline � � � � ��� getirelim ve CGI programlar m z kendi bilgisayar m zda deneyelim. � � Perl, Unix dilidir; dolay s yla herhangi bir Unix-t revi i letim sisteminde ( rne in Linux ta) hi bir ey � �
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online