3 - PWS Kurulurken Hata Verirse Windows 98e PWS kurarken...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PWS Kurulurken Hata Verirse Windows 98e PWS kurarken, programn Microsoft Transaction Server blmne ilikin sistem kaytlar yaplrken, iki hata mesaj ile karlaabilirsiniz (0x80004005 ve 0xfee662). Bu, orijinal Windows 98 CD-ROMundaki PWS Kur programnn, Windows Registry dosyasnn byk olmas halinde hata vermesinden kaynaklanyor. Byle bir durumla karlarsanz, Bilgisayarm/Denetim Masas/Program Ekle Kaldr araclyla, Personel Web Server kaldrn. Bilgisayar kapanp aldktan sonra, Windows 98 CD-ROMunda Add-ons/PWS dizinindeki btn dosyalar, sabit diskinizde Temp dizinine kopyalayn. Sonra http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q246/0/81.asp adresinde Dowload Mstsetup.dll satrn tklayn. Mssetup.exe adl bir dosya bilgisayarnza indirilince; bu dosyas iki kere tklayn ve dosyann geniletilecei yer olarak C:\Tempi gsterin; program Mstsetup.dll dosyasnn deitirilmesini isteyip istemedinizi sorduu zaman Tamam tklayn. imdi, C:\Tempdeki Kur.exe (Windows CD-ROMunuz ngilizce ise Setup.exe) programn iki kere tklayn. PWS imdi hatasz kurulacaktr. Windows 987e Kiisel Web Server kurulduunda Masastnde Yaynla (Publish) adl bir simge belirecektir. NT sistemlerinde ise Balat mensnde Programlar blmne IIS Manager satr eklenir. Bu yollardan biriyle PWS veya IISi altrn; Kiisel Web Server Ynetici penceresi alacaktr. Soldaki ara ubuunda Yneticinin eitli blmlerine gitmeniz gerekli gezinme simgeleri var. imdi, alan ana pencerede iki unsura dikkat edin 1. Kiisel Web Servernzn ad. Bilgisayarnzn ad buraya Server ad olarak yazlm olmal. Biraz sonra, Internete koymadan nce snayacamz CGI programlarn ieren HTML sayfalarn arrken, Browsern adres kutusuna burada grdmz ad yazacaz. 2. Kiisel Web Servern bilgisayarmzda sabit diskteki gerek adresi. Bu, sizin Kiisel Web Servernzn kk (root) dizinidir. Bu genellikle C:\inetpub\wwwroot klasrdr. Kiisel Web sitesi yaparsanz, sitenin gerektirdii btn dizinleriniz ve dosyalarnz burada grdnz dizinin iinde olmaldr. Yapacamz CGI dosyalarn ite bu dizinin iine koyacaz. Bunlar bir kenara not ettikten sonra, soldaki ara ubuunda Gelimi simgesini tklayn; ortadaki pencerede sanal dizinlerinizi gryorsunuz. Bunlardan Homeu sein ve sadaki zellikleri dzenle dmesini tklayn.Ana dizinin okuma, yrtme ve makro eriim haklarnn iaretli olmasna dikkat edin. lerde kendinize Kiisel Web Servernzn kk dizininde yeni bir dizin oluturursanz (rnein resimler gibi) ve iine sitenizle ilgili dosyalar koyarsanz, Gelimi penceresinde Ekle dmesini tklayarak bu gerek dizini de sitenin sanal dizinlerinden biri haline getirmeniz gerekir. Gerek dizinin ad XYZ bile olsa, sanal dizin haline getirirken istediiniz sanal ad verebilirsiniz. Ama unutmayn, Browsern adres hanesine gerek dizin adn deil sanal dizin adn yazmanz gerekir. Bu ilemleri IISte deiik grntlerle, fakat temel ilkeler itibariyle ayn ekilde yapabilirsiniz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online