{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 - HTML-CGI likisi CGIa ilk admmz HTMLin FORM etiketine...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HTML-CGI li kisi � � CGI a ilk ad m m z HTML in FORM etiketine ili kin bilgilerimizi atmak ok lyerinde olur. nk � � �� Internet te istemci ile sunucunun bilin li ekilde etkile tikleri nokta CGI ise, ikisini bu noktada bulu turan geler, HTML in Form ve Anchor (<A>) etiketleridir. Form etiketi bir formdaki <Input> de erlerini, <A> etiketi ise Browser i CGI program na g nderir. HTML ile yaz lm ve g r nt lenmek zere Browser programlar na g nderilen metinler ba l k ve � � � � g vde olmak zere iki b l me ayr l r. Ba l k b l m <HEAD>...</HEAD> etiketlerinin, g vde � � � � � � � � b l m ise <BODY>...</BODY> etiketlerinin aras nda kal r. Bir HTML belgesinin ba l k b l m nde � � � � � � yer alan bilgilerin b y k b l m Browser da g r nt lenmez; ancak Browser bu b l mdeki bilgilere � � � � � � � � bakarak, HTML belgesini tan r; bu belgeyi nas l g r nt leyece ini renir. G vde b l m nde ise � � �� � � ziyaret inin Browser program n n g r nt lemesini istedi imiz verileri ve bunlar n nas l � � � � g r nt lenece ine ili kin kodlar m z yer al r. Bu kodlar n hemen hepsi, bizim, yani Web sayfas � � tasar mc s n n ziyaret imize g ndermek istedi imiz veriler ve bunlar n g r nt lenmesine ili kindir; � � � � � bizden ziyaret iye, Sunucu dan stemci ye do ru giden bilgilerdir. FORM ve onun i inde yer alan INPUT etiketleri ise, tersine i ler: istemciden sunucuya, ziyaret iden tasar mc ya veri ta r. HTML in ilk s r m nde Form ve Input etiketleri yoktu; <ISINDEX> etiketi ile �� � � ziyaret i sadece sitede arama yapabilirdi. Ancak hi bir Browser (ki o zaman sadece Mosaic vard !) taraf ndan tam uygulanmam olan bu etiketin yerine HTML in daha sonraki s r mlerinde istemcinin sunucuya daha ok � � bilgi g nderebilmesini sa layan Form ve Input etiketleri geldi. CGI programlar m z , yukar daki rnekte � � oldu u gibi adreslerini do ruca Browser
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

6 - HTML-CGI likisi CGIa ilk admmz HTMLin FORM etiketine...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online